SMIL-midler 2024

1. april er søknadsfrist for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Traktor med stor gjødseltank på jordet - Klikk for stort bilde pixabay.com

Tilskudd kan innvilges foretak som oppfyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Søker må oppfylle vilkår i forskrift om gjødslingsplanlegging.

Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier.

Det skal benyttes elektronisk søknadsportal via Altinn. Søk på: www.altinn.no, Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Det kan søkes om tilskudd til:

Forurensningstiltak; det kan innvilges tilskudd til gjennomføring av tiltak som bidrar til å redusere forurensing, eller risiko for forurensing, fra jordbruket. Dette kan omfatte tiltak som reduserer erosjon og tap av jord, næringsstoffer og plantevernmidler. Det kan også omfatte tiltak for å redusere forurensende utslipp til luft.

Kulturlandskapstiltak; Det kan gis tilskudd til kulturlandskapstiltak som gjennom istandsetting, skjøtsel og vedlikehold ivaretar natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap. Tilskudd kan eksempelvis gis for å ta vare på og utvikle jordbrukets kulturlandskap, ta vare på variasjonen i jordbrukets verdifulle kulturlandskap, ta vare på og skjøtte biologisk verdifulle arealer i jordbruket, bedre status for truete arter i jordbruket, øke bruk og vern av jordbrukets genetiske ressurser, å bedre tilstanden til kulturminner og kulturmiljøer i jordbruket og bedre allmennhetens tilgang til jordbrukslandskapet.

Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter; det kan gis tilskudd til prosjekter som leder frem til planer for konkrete tiltak for ivaretakelse av natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet, samt til tiltak som bidrar til å hindre eller redusere forurensning fra jordbruket.

 

Det gis ikke tilskudd til tiltak som allerede er påbegynt eller utført.

Det gis ikke tilskudd til løst, lett omsettelig utstyr.

Alle søknader vedrørende tilskudd til verneverdige bygninger skal ha med uttalelse fra kulturvernmyndighet.

 

Her kan du lese tiltaksstrategier og retningslinjer for Engerdal kommune 2020-2023, Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). (PDF, 428 kB)

Til toppen