Opplæring i URO-metoden

1.og 2. september deltok 22 ansatte på grunnkurs i URO-metoden. Deltakerne kom fra ulike virksomheter som jobber med og for barn og unge i Engerdal. URO-metoden skal bli et verktøy som alle ansatte som jobber med barn og unge skal få opplæring i etterhvert.

Deltakere på konferansen Wenche K. Holdbak  Deltakere på konferansen URO Wenche K. Holdbak  

Forventet læringsutbytte på kursdagene:

- Tryggere til å ta opp uro/bekymring
- Beskrive egen uro konkret
- Ta samtalen tidligere
- Mer innstilt på dialog og samarbeid med den det gjelder
- Felles språk i tverrfaglig samarbeid.

Å ta opp uro er en metode som skal bidra til at terskelen for tidlig intervensjon senkes. Ved å ta opp uro tidligst mulig med den det gjelder, på en gjennomtenkt og konkret måte, økes sannsynligheten for en god dialog og et åpent samarbeid. Metoden er utviklet av Esa Eriksson og Tom Arnkil ved Helse og Velferdsetaten i Helsingfors.

 

 

 

 

 

 Kursholderne: Leoul Mekonen og Elisabeth Hellzén Wenche K. Kjølvang  
Bakgrunn
Kommunestyret vedtok i budsjettet for 2022 og økonomiplanperioden 2022-2025 å styrke forebyggende tiltak for barn og unge med 400 000,- i 2022 og noe tilsvarende fra 2023. Bruken av midlene ble kommunedirektørens oppgave å fordele.

Verbalpunktet lyder: Kommunedirektøren skal, i tråd med barnevernsreformen og Stortingsmelding 6, se på hvordan kommuneorganisasjonen bedre kan rigge seg for å styrke arbeidet med en tidlig og helhetlig forebyggende innsats for barn og unge. Kommunedirektøren skal i dette arbeidet legge til rette for en løpende dialog mellom politisk, administrativ og faglig ledelse. Det skal være fokus på barn og unges medvirkning, kompetanse, helhetlige planer og samhandling på tvers av alle relevante instanser.

Saken er løftet inn i kommunens prosjekt «Våg å se, våg å handle – tidlig tverrfaglig innsats og samarbeid rundt barn og unge i Engerdal kommune».

 

Veien videre

Evalueringen etter disse to dagene var positiv og deltakerne syntes dette var lærerike dager og et verktøy som kan brukes i vår kommune. Alle deltagerne ble bedt om å ta metoden i bruk så raskt som mulig.

Utover høsten og vinteren skal noen av deltagerne fortsette på treneropplæringskurs i URO-metoden og etter endt opplæring skal disse holde opplæring for alle våre ansatte som jobber med barn og unge. Kanskje blir det gitt tilbud til lag og foreninger etterhvert også.

Målet er tidlig og åpent samarbeid og URO-metoden er en metodikk for planlagte samtaler med foreldre, ungdommer og barn.

  

Til toppen