Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Drevsjømoen massetak - Planområde 1, PlanId 20150100

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 25.05.2022 ny reguleringsplan for Drevsjømoen massetak – Planområde 1, PlanId 20150100, med tilhørende bestemmelser.

Norconsult  Formålet med planen er å legge til rette for at det regulerte området skal kunne benyttes til uttak av masser og produksjon og lagring av grus. Reguleringsplanen skal blant annet sikre en god forvaltning av ressursene, fastsette

areal som tillates utnyttet, og angi etterbruken av det regulerte området.

Vedtatte planområdet ligger nord-vest for Drevsjø camping. Vedtatt reguleringsformål er massetak, kjørevei og vegetasjonsskjerm.

Kommunestyrets vedtak kan i hht. Plan- og bygningslovens § 1-9 og 12-12 samt

forvaltningslovens kap.VI, påklages. En eventuell klage må fremmes skriftlig og sendes Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal innen 3. uker fra denne kunngjøringen.

 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning må fremmes innen 3. år fra denne

kunngjøringsdato, jfr. Plan- og bygningslovens § 15-2 og 15-3. Evt. krav må fremsettes skriftlig til Engerdal kommune.

 

Dokumenter:

Saksprotokoll Reguleringsplan for Drevsjømoen massetak - 3 gangs behandlingsluttbehandling av Planområde 1 (PDF, 123 kB)

Reguleringsplan for Drevsjømoen massetak - 3 gangs behandlingsluttbehandling av Planområde 1 (PDF, 399 kB)

Revidert planbeskrivelse- Drevsjømoen (PDF, 5 MB)

Reviderte planbestemmelser - Drevsjømoen (PDF, 313 kB)

Drevsjømoen massetak planområde 1 (PDF, 605 kB)

Til toppen