Kunngjøring av vedtatt mindre reguleringsendring Heggeriset – Plan ID 1985-0101

I medhold av plan- og bygningsloven legges plan ID 1985-0101 ut på høring med høringsfrist 2. juli 2021.

I medhold av Plan- og bygningslovens §12-12 vedtok kommunestyret i møte den 28.04.2021 en mindre reguleringsendring for Heggeriset, Nordberget.

Formålet med endringen er å slå sammen to kommunale tomter til en tomt ved at regulert tomtegrense mellom tomt 7 og 8 tas ut av planen. 
Hele planområdet ligger i Heggeriset ved det regulerte boligområdet, Nordberget, og er på totalt 16 daa.
Kommunestyrets vedtak kan i hht. Plan- og bygningslovens § 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap VI, påklages til departementet. En eventuell klage må fremmes skriftlig og sendes Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal innen 3. uker fra kunngjøringsdato 11.06.2021.

Saksdokumenter:
1. Plankart (PDF, 5 MB)
2. Planbestemmelser (PDF, 190 kB)
3. Protokoll fra kommunestyrets vedtak. (PDF, 89 kB)

Til toppen