Kunngjøring av vedtatt mindre reguleringsendring - Engerdal Sentrum plan ID 2019-0100

I medhold av Plan- og bygningslovens §12-12 vedtok kommunestyret i møte den 23.06.2021 en mindre reguleringsendring for Engerdal sentrum. 

Hensikten med planen er primært å legge til rette for etablering av gang- og sykkelveg gjennom Engerdal sentrum. I tillegg foretas justering av kombinert byggeområde i tilknytning til utviklingsprosjektet Engerdal Torg, blant annet når det gjelder utnyttingsgrad, parkeringsløsning og formålsangivelse, justering av regulerte turveger med tanke på økt gjennomførbarhet, samt gjennomgang og justering av eksisterende, regulerte boligområder.

Kommunestyrets vedtak kan i hht. Plan- og bygningslovens § 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap VI, påklages til departementet. En eventuell klage må fremmes skriftlig og sendes Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal innen 3. uker fra kunngjøringsdato 05.07.2021.

Saksdokumenter:

Plankart (PDF, 6 MB)

 

Planbestemmelser (PDF, 235 kB)

 

Planbeskrivelse (PDF, 10 MB)

 

Særutskrift fra kommunestyrets behandling (PDF, 473 kB)

Til toppen