Kunngjøring av mindre endring av reguleringsplan - Drevsjø barnehage PlanId 20140200

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-14 vedtok formannskapet i Engerdal kommune i møte den 11.05.2022 en mindre endring av reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanId 20140200.

Vedtaket går ut på å justere friområde slik at deler av dette blir park med tilhørende

bestemmelser.

Formannskapets vedtak kan i hht. Plan- og bygningslovens § 1-9 og 12-12 samt

forvaltningslovens kap.VI, påklages. En eventuell klage må fremmes skriftlig og sendes på e-post   her   

innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Dokumenter

Mindre endring med byggegrense - Drevsjø barnehagen rev04042022 (PDF, 429 kB)

Saksprotokoll Endring av reguleringsplan ved forenklet prosess - Drevsjø barnehage - PlanId 20140200 (PDF, 124 kB)

Saksframlegg Drevsjø barnehage - mindre reguleringsendring (PDF, 736 kB)

Til toppen