Innspill til «Handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025 Innlandet»

Ordfører oppfordrer alle engerdøler til å sende innspill til «Handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025». Samtidig ønsker ordfører og varaordfører egne innspill pr. mail med bilder som kan benyttes i et møte med Innlandet fylkeskommuner vedr. fylkesveger. Bakgrunnen er at ingen av Engerdals innspill til handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025 er foreslått tatt inn i handlingsplanen

I juni 2020 vedtok et enstemmig kommunestyre at følgende innspill til handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025:

«Engerdal kommune ber om at følgende tiltak prioriteres i følgende rekkefølge i forbindelse med Handlingsprogram for fylkesveger i Innlandet for 2022 – 2025.

1. Fv 2210 Sorken – Røstvollen. Fast dekke

2. Fv 26 Trysil grense – Sømådalen. Generell opprusting/nødvendige tiltak:

  • Bytte av stikkrenner
  • Utbedring av bruer
  • Grøft rens
  • Fjerne vegetasjonsbelte for bedre sikt
  • Grunnarbeid
  • Asfaltering

3. Fv 217 Elvbrua – Isterfossen. Generell opprusting med ny asfalt.

4. Fv 2176 Femundsundet – Granberget – Snerta – Trysil Grense. Fast dekke

5. Fv 26. Trafikksikkerhetstiltak Drevsjø. Kryssing av vei til nytt boligområde og kryssing

for barnehage og beboere til og fra badeplass/friområde/Blokkodden.

6. Fv. 26. Trafikksikkerhetstiltak forlengelse av gang og sykkelvei Engerdal sentrum.

7. FV. 26. Opprettelse av rasteplasser langs Fv 26. Det er i dag ingen rasteplass med

toalett langs Fv. 26. gjennom Engerdal. Dette er et stort savn blant reisende. Det bør

etableres minimum en rasteplass. Det foreslås at denne lokaliseres i forbindelse med

Blokkodden villmarksmuseum.

 

I tillegg foreslår Engerdal kommune disse tiltak som Regionale:
 

8. Øst – Vest passasje med Fv. 217 Elvbrua – Åkrestrømmen og Fv. 215 Jordet – Rena.

Begge disse veiene er bindeledd vestover til Østerdalen og Gudbrandsdalen. Disse

benyttes også andre veien over til Sverige.

9. Nord – Sør passasje via Engerdal Fv. 26 og Fv. 2176 Elvdalen. Det bør ut fra

beredskapshensyn være to veier nord/sør i tilfeller ulykker, flom eller andre hendelser

gjennom Engerdal. Ordfører bringer de regionale tiltakene videre til regionrådet.»

 

Ingen av Engerdals innspill til handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025 er foreslått tatt inn i handlingsplanen som er lagt ut til høring med en høringsfrist den 22. mai.

Formannskapet skal i sitt møte onsdag 12.05.21 vedta et høringsinnspill fra Engerdal kommune til handlingsprogrammet. Ordfører vil med det samme oppfordre alle innbyggere til å sende høringsinnspill til Innlandet fylkeskommune på «Handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025».

Handlingsprogram og informasjon til høringsinnspill kan du finne her.

Vi ønsker lokal medvirkning fra dere

Ordfører har bedt Innlandet fylkeskommune ved samferdselsavdelingen til et møte med kommunen angående handlingsprogrammet for fylkesveger 2022-2025 tirsdag 18. mai. Ordfører og varaordfører ønsker i den forbindelse innspill på hva vi bør trekke frem i vårt møte med Innlandet fylkeskommune. Legg gjerne ved bilder av grei kvalitet og navn på veistrekke i innspillet for å vise til hvordan veien ser ut. Innspillet sendes på mail til line.storsnes@engerdal.kommune.no senest innen 17. mai.

Til toppen