Ikke mulig å kjøre til Blakksjøen og Hognsjøen – «isfiskekjøring» for de med varig funksjonshemming

Etter endringer i Kvisleflået og Hovdlia naturreservat blir det fra forvaltningsmyndighetene ikke gitt dispensasjon for å kjøre gjennom naturreservat. For å komme til Blakksjøen og Hognsjøen kjøres det gjennom naturreservatet.  Les mer i artikkelen.

Engerdal kommune har i snart to tiår tildelt etter søknad motorferdselstillatelser til personer med varig funksjonshemming, etter de retningslinjer kommunen vedtok i kommunestyret 11.10.2001 (definerte fiskevann og traseer) To av fiskevannene er Blakksjøen og Hognsjøen.

Etter at Kvisleflået og Hovdlia naturreservat ble utvidet i 2005 ble deler av vedtatte trase til disse vannene liggende innenfor naturreservatet. Kommunen er nå gjort oppmerksom på at forvaltningsmyndigheten ikke gir dispensasjon for å kjøre gjennom naturreservatet for å komme til fiskevann. Dette betyr at de som har fått en tillatelse for kjøring til Hognsjøen og eller Blakksjøen, ikke lenger kan kjøre hit.

Kommunen ser om vi sammen med grunneiere og rettighetshavere kan finne en ny trase. Det er et politisk ønske at administrasjonen får en avklaring på om ny trase til disse vannene lar seg gjøre før politikerne tar revidering av retningslinjer for behandling av søknader om motorferdsel i utmark etter § 5 b), kjøring for funksjonshemmede opp til ny behandling.

Alle som i dag har en tillatelse etter motorferdselforskriften § 5 b) for kjøring til Hognsjøen og eller Blakksjøen, kan kontakte Engerdal kommunen v/Katrine Kleiven. Dette for å finne alternative fiskevann som erstatning for Hognsjøen og Blakksjøen for vintersesongen 2021.

Til toppen