Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny reguleringsplan for adkomstvei Hyllsjøen - Planid 20200400

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok Formannskapet i Engerdal kommune  i møte den 23.02.2022 å sende forslag til reguleringsplan for adkomstveg Hyllsjøen (PlanId 20200400) på høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Planforslaget fremmes av Martin Kongsdal på vegne av tiltakshaver Hanne Heggeriset og Roger Axelsson. Formålet med planarbeidet er å etablere adkomstvei til 2 private hytter ved Store-Hyllsjøen.

Planforslaget er en detaljregulering jfr. PBL § 12-3. Planområdet omfatter adkomstvegen med tilhørende grøfter, skjæringer, snuplasser og parkering. Bredden på vegen skal være 5 meter og bygges i henhold til veileder for skogsbilveger klasse 5. Planområdet ligger på vestsiden av Store-Hyllsjøen, syd for Lisetervegen.

Eventuelle merknader til planforslaget bes sendt Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal, innen 18.04.2022

Du kan sende elektronisk høringssvar her 

eller på e-post

Høringsdokumenter:

Reguleringsplan for adkomstvei Hyllsjøen - 1. gangs behandling (PDF, 414 kB)

Planforslag til behandling - atkomstvei Hyllsjøen (PDF, 659 kB)

Bestemmelser til plan atkomstvei Hyllsjøen 18.01.2022 (PDF, 3 MB)

Planbeskrivelse atkomstvei Hyllsjøen 18.01.2022 (PDF, 4 MB)

Varsel om endret plangrense (PDF, 121 kB)

Saksprotokoll Reguleringsplan for adkomstvei Hyllsjøen - 1. gangs behandling (PDF, 62 kB)

Til toppen