Årsbudsjett 2023 og økonomiplan for 23-26 er vedtatt

Kommunestyret vedtok i sitt møte 14. desember 2022 årsbudsjett for 2023 og økonomiplan for 23-26.  Engerdal kommune tenker nå nye tanker der politiske premisser, rammestyring og 3-partsamarbeid er sentrale begreper.

Politiske premisser angir satsingsområder for kommunen. Rammestyring legger til rette for økonomiske vedtak på et overordnet nivå. 3-part er et konsensusbasert metode for å sikre bred forankring og medvirkning for de ulike partene, samt at en bedre kan utnytte fagkompetansen i organisasjonen for å finne de beste løsningene.
I 2021 startet kommunen prosjektet «Engerdal mot 2025». Tanken var et en skulle legge til rette for bredere administrativ involvering i budsjettprosessen.  Erfaringen fra denne prosessen viste at ansatte ble mer involvert, men at politikere kom for sent inn i prosessen.

3-part i budsjettarbeidet

I 2022 ble det vedtatt at kommunen skulle inngå 3-partssamarbeid i budsjettprosessen (se artikkel om dette her).  De tre partene: administrasjon, politikere og tillitsvalgte har jobbet sammen i prosjektet «Engerdal mot 2025». Alle virksomheter har sine egne 3-parts arbeidsgrupper. Resultatet i prosjektet så langt er at de ulike arbeidsgruppene har utarbeid ulike tiltak innenfor ulike senario: Hva hvis en får redusert økonomisk ramme, hva hvis en får økt økonomisk ramme, og hva hvis en fortsetter med samme økonomiske ramme. Tiltak innenfor de ulike senario er under kontinuerlig vurdering av arbeidsgruppene og kan endres fortløpende. Tiltakene er tilgjengelig for kommunedirektøren, og politisk ledelse i forberedelse og beslutning av budsjett.

Premisser


Den nye kommuneloven sier at økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger, og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. I forarbeider til kommuneloven presiseres at: ‘Premissene er avgjørende for gjennomføring av politikk, spesielt når kommunestyret bevilger rammer og ikke detaljerer bevilgningene på spesifikke tiltak’. 
I prosjekt «Engerdal mot 2025» er det jobbet i arbeidsgruppene med å belyse kommunens nåsituasjon, samt muligheter og begrensninger. I dialogseminaret 15. juni ble arbeidet presentert, og 6 forskjellige temaer ble diskutert i en kafévert-modell.
Det ble videre utarbeidet en sak til kommunestyret den 21.09.22. Saken var et grunnlagsdokument for videre utvikling av premisser. Politiske premisser handler om hva politikken ønsker å satse på. De ulike politiske partiene har sine satsingsområder, gjerne nedfelt i partiprogrammer. Med bakgrunn i saksdokumenter vedtok kommunestyret den 21.09.22 premisser som skal være førende for kommunedirektøren i forslaget til budsjettet for 2023 med økonomiplan. 

Budsjettprosessen mot vedtak 2023

Kommunedirektøren la frem sitt forslag til budsjett den 01.11.22.  Formannskapet vedtok formelt å legge forslag til budsjett til offentlig høring i sitt møte 02.11.22.  Etter møtet ble årsbudsjettet lagt ut på 14-dagers høring. Høringsforslagene ble lagt til saken sammen med kommunedirektørens forslag, og sendt til ny behandling i formannskapet 30.11.22.  

I dette møtet fremmet politikere sine forslag (endringsforslag i forhold til KD’s forslag).  Det ble videre vedtatt å ta kommunedirektørens forslag til orientering, og legge ved våre 3 politiske partiers forslag i vedtaket og ta endelig beslutning i kommunestyrets budsjettmøte.
Kommunestyrets budsjettmøte 14.12.22 ble et historisk møte. Politikere hadde i perioden mellom formannskapsmøte og kommunestyret arbeidet bredt sammen for å finne grunnlag for å fremme et bredest mulig fellesforslag.  Det endte opp i fellesforslag mellom Samlingslista og Arbeiderpartiet.  Høyre leverte sitt eget forslag.  Under behandlingen ble det videre utviklet grunnlag for et fellesvedtak der alle partier sto bak, og to ulike «pakkeløsninger» som i avstemmingen ble stilt opp mot hverandre. Resultat her var at samlingslista og arbeiderpartiets felles forslag ble vedtatt med solid flertall. 

Les budsjettdokumenter  her (PDF, 11 MB)  og vedtak  her (PDF, 844 kB).  

Hør diskusjonen fra kommunestyremøte her - del 1     del 2
 

Til toppen