950.000,- i tilskudd til forebyggende arbeid for barn og unge

Engerdal kommune har etter søknad fått innvilget 950.000,- i tilskudd til prosjektet «Bedre tverrfaglig innsats». Dette innebærer at vi ønsker å arbeide for varig å forbedre vårt tverrfaglige samarbeid og innsatsen rundt barn og unge ved systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Prosjektperioden er to år fra vedtaksdato.

Saken «Tilstandsrapport Barneverntjenesten i Trysil og Engerdal» var oppe til behandling den 8. september 2021. I forbindelse med saken ble det opplyst at Engerdal kommune fremdeles har en høy andel barn med tiltak. I saken fattet kommunestyret følgende flertallsvedtak: «Kommunedirektøren bes om å vurdere organiseringen av barneverntjenesten for Engerdal kommune sett opp mot den nye barnevernsreformen, og å komme med forslag til om dagens organisering er til det beste for Engerdal kommune eller om det er behov for endring. Saken fremmes for kommunestyret ved første anledning.»

Undertegnede og kommunedirektør Geir Sverdrup har sammen hatt fokus på hvordan Engerdal kommune bedre kan bedrive forebyggende arbeid for barn og unge. Vi valgte på denne bakgrunnen å besvare Bufdir's invitasjon om å søke på tilskudd for å styrke kommunenes utviklingsarbeid og forebyggende innsats. På denne måten kan en hindre problemutvikling, ekskludering og marginalisering av barn og unge. Søknaden ble ført i pennen av daglig leder ved Frivilligsentralen, Ingunn Sømåen, sammen med kommunedirektøren. Vi synes det er meget gledelig at vår søknad fikk gjennomslag, og ser frem til å starte opp et prosjektarbeid om dette viktige temaet. I formannskapsmøtet den 1. desember 2021 ble det besluttet at kommunedirektøren snarest nedsetter en prosjektgruppe, og at undertegnede deltar som politisk representant. Jeg ser frem til arbeidet!

Line Storsnes
Ordfører

Til toppen