Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Engerdal kommune si ja til konsesjonsøknaden fra Kvitvola-Gråhøgda vindkraftverk

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 31.05.2013 11:52:49 | Emneord (los) vindkraft
Kvitvola
Engerdal kommunestyre behandlet høringsuttalelsen i sitt møte 23. mai. Med 11 mot 4 stemmer sa kommunestyret ja til konsesjonssøknaden fra Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk. Høringsuttalelsen er oversendt NVE som skal behandle søknaden og gi et endelig svar.
Her er høringsuttalelsen fra Engerdal kommunestyre:

Engerdal kommune vurderer at konsekvensutredningen gir et dekkende bilde av de fleste fagtemaer, selv om det vil være divergerende meninger om både verdisetting og konsekvensgrad innen de forskjellige fagtemaer.
 
Konsekvensanalysen slik den er framlagt gir imidlertid ikke klare entydige konklusjoner innenfor alle fagtemaer, dette er særlig knyttet til temaene verdiskaping, hyttebygging næringsliv og samfunnsregnskap som er et svært viktig tema for Engerdal kommune. Engerdal kommune er av den oppfatning at det er så mange variabler og usikre faktorer som kan påvirke disse fagtemaene at det, uansett om det ble stilt krav om tilleggsutredninger eller ikke, vil være svært vanskelig å fremskaffe kvalitetssikrede undersøkelser som kan gi en sikker konklusjon om konsekvensene for disse temaene i et langsiktig perspektiv. Engerdal kommune ser det derfor ikke som nødvendig å kreve tilleggsutredninger, men vil forholde seg til den informasjon som foreligger, både gjennom konsesjonssøknaden med konsekvensanalyse, høringsuttalelser og øvrig tilgjengelig informasjon. Det er imidlertid en klar forutsetning at kulturminneundersøkelser etter kulturminnelovens §9 sluttføres og at eventuelle nye funn der hensyntas i konsesjonsbehandlingen.
 
Engerdal kommune vet at det i denne saken er et betydelig engasjement og et visst konfliktnivå, men har ikke faglig grunnlag for å vurdere nivået på dette sett i forhold til andre utbyggingsprosjekter.
 
Etter en samlet vurdering mener Engerdal kommune de positive effektene av en utbygging overstiger de negative og tilrår at det gis konsesjon for Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk, og at konsesjon blir gitt for utbyggingsalternativ 1.
 
Begrunnelse:
· Engerdal kommune har de siste 30 årene opplevd en dramatisk utvikling i folketall. Nedgang i sysselsetting knyttet til primærnæringene (jord og skogbruk) utgjør i denne perioden anslagsvis mer enn 100 årsverk. Selv om andre næringer har opplevd en vekst i samme periode er utviklingen tydelig. Dette påvirker både den kommunale økonomien så vel som tjenestetilbud, oppvekstmiljø etc i kommunen. Prognosene for befolkningsutviklingen og økonomisk utvikling for Engerdal kommune gir ikke signaler om noen forventet bedring av denne trenden. Den framforhandlede økonomiske kompensasjonen i form av eiendomsskatt og midler til avbøtende tiltak for en vindkraftutbygging på Kvitvola/Gråhøgda vil gi kommunen et større økonomisk handlingsrom og gjøre kommunen bedre i stand til også i framtida å ha et godt, og mulig styrket tjenestetilbud. Det vil også gi kommunen økt mulighet til å føre en offensiv næringspolitikk med styrkede virkemidler som i sin tur kan føre til styrking av eksisterende- og utvikling av nye arbeidsplasser.
· Bygging av et vindkraftverk på Kvitvola/Gråhøgda innehar en synlighetsproblematikk for mange, både hytteeiere og fastboende så vel som andre brukere i influensområdet. Mange som har kjøpt eller bygd hytte i hytteområdene med de største visuelle konsekvensene uttrykker stor motstand mot en vindkraftutbygging, og mener at forutsetningene og grunnlaget for at de etablerte seg med hytte i Engerdal er radikalt endret. De følelsesmessige aspektene knyttet til dette er åpenbare. Det er likevel ingen selvfølge eller juridisk rettighet at omgivelsene rundt det stedet en har etablert seg med fritidsbolig eller fast bolig for all framtid skal framstå som uendret.
De visuelle konsekvensene varierer med utbyggingsalternativ. Utbyggingsalternativ 1 gir de største negative konsekvensene i forhold til synlighet. Det gir imidlertid størst positive effekter i form av inntekter og arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Dette er avgjørende for at Engerdal kommune tilrår at området Kvitvola/Gråhøgda båndlegges til utbygging med de konsekvenser dette medfører, og at kommunen kan tilrå at det gis konsesjon for utbyggingsalternativ 1.
· De naturmessige konsekvensene av en vindkraftutbygging vil være svært store for selve planområdet på 30,5 km2 uavhengig av utbyggingsalternativ. I en helhetsvurdering i forhold til kommunens samlede areal på 2195 km2, og der om lag en tredjedel av dette arealet allerede er vernet, ansees de naturmessige konsekvensene som akseptable.
· Opplevelsen i forbindelse med utøvelse av friluftsaktiviteter både i planområdet og influensområdet vil bli påvirket gjennom de visuelle virkningene av
vindkraftverket. Med samme helhetsvurdering som i kulepunktet ovenfor anses konsekvensene som akseptable.
· Et vindkraftverk kan, særlig på kort sikt, påvirke utviklingen av hyttebyggingen i Engerdal Østfjell. Mange høringsuttalelser påpeker dette og hevder dette vil gi betydelig tap av arbeidsplasser. Når kommunen likevel tilrår at det kan gis konsesjon er det med bakgrunn i at det råder usikkerhet om både disse konsekvensene så vel som utviklingsmulighetene for øvrige hyttefelter i kommunen og den langsiktige utviklingen i fritidshusmarkedet generelt.
· Vindkraftverket er beregnet å gi sysselsetting beregnet til 2-400 årsverk i anleggsfasen, derav 30-40 lokale. I driftsfasen er det beregnet å gi 5-7 årsverk til drift, ettersyn og service. I tillegg kommer noe etterspørsel av tjenester fra lokalt næringsliv. Etablering av nye arbeidsplasser og økt behov for kjøp av varer og tjenester fra lokalt næringsliv er viktig og konkret.
· Engerdal kommune betegnes som en villmarkskommune der store arealer allerede er båndlagt gjennom nasjonale fredningsbestemmelser. Disse fredningsbestemmelsene legger sterke restriksjoner på hvordan disse arealene kan benyttes uten at dette følges opp med økonomiske virkemidler. Det vil derfor være viktig å vurdere hvor stor lokal verdiskaping en kan få ut av de ikke båndlagte arealene i kommunen, og i hvilken grad det bør aksepteres en utbygging av disse arealene. I dette tilfellet vurderer Engerdal kommune at verdiskapingen er så betydelig at en utbygging kan aksepteres.
 
 
Hvis konsesjon blir gitt må det stilles følgende vilkår i konsesjonen:
 
· Krav om lysmerking av turbinene som er basert på radarstyrt teknologi som gjør at lysene slås på kun når luftfartøyer kommer innenfor en avstand av 2 kilometer fra vindkraftparken.
· Masseuttak. Det må sikres at ikke behovet for ekstra masse blir løst ved uttak av
fjellmasser inne i planområdet på en slik måte at landskapsbildet blir
endret.
· Det må i konsesjonsvilkåret kreves en garanti og en plan for tilbakeføring til naturen hvis vindkraftverket av en aller annen grunn avvikles under eller etter konsesjonsperioden.
 
Saksutredningen vedlegges uttalelsen for mer utdypende bakgrunn for kommunens uttalelse.
Sist oppdatert: 27.05.2015 15:37:20