Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Offentlig ettersyn budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 23.11.2016 13:09:45 | Emneord (los) forsiden, Kunngjøring
nordlys i sentrum

​fotograf: Svein Ekeland

Formannskapets innstilling til budsjett for 2017 med gebyrregulativ og økonomiplan for perioden 2017-2020 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 23.11.2016-14.12.2016.


Formannskapet behandlet rådmannens forslag til budsjett for 2017 i sitt møte 22. november 2016. Budsjettet blir behandlet av kommunestyret 15. desember 2016.

 

Du kan sende elektronisk høringsuttalelse ved å benytte lenken til høyre.

Formannskapets innstilling:

1)    Rådmannens forslag til årsbudsjett 2017 vedtas med netto utgift pr enhet (budsjettskjema med flg. tillegg:

 1. For å sikre framdrift i arbeidet med bedre mobil – og bredbåndsdekning i kommunen avsettes det for 2017 kr 500.000 fra disposisjonsfond. Beløpet benyttes til å kjøpe inn ressurser til en prosjektkoordinator for å kartlegge det totale utbyggingsbehovet i kommunen, jobbe fram mulige finansieringsløsninger, følge opp henvendelser, supplere og ferdigstille søknader til NKOM, og bistå i realisering av utbygging. Det settes samtidig av 2 millioner kroner til en evt. framtidig kommunal medfinansiering av utbygging.

   
 2. Det er behov for flere lærlingeplasser i Engerdal. Dette gjelder flere fagområder og er et viktig bidrag for å opprettholde videregående opplæring i Trysil. Lærlingeplasser gir grunnlag for at egen ungdom ser ei yrkesframtid i kommunen. Det opprettes to lærlingeplasser til, slik at det totale antallet kommunale lærlingeplasser økes til 5 stk.  En økning på driftsbudsjettet med 115.000, -

   
 3. Varaordførerstillingen økes fra 10 % til 20 %. En økning av driftsutgifter på 90.000,-

   
 4. Tilskuddet til drift av turistkontoret økes fra 300.000 kr til 340.000r og justeres heretter årlig for lønns- og prisvekst.

   
 5. For å imøtekomme større etterspørsel og behov for utleieboliger jfr. vedtatt planstrategi 2016-2020 avsettes det for 2017 kr 3 millioner fra disposisjonsfondet til dette. Midlene kan benyttes til kjøp eller bygging av hus og leiligheter.

   
 6. Tilskuddet til arrangementer reduseres med 40.000,- da det i motsetning til i 2016 ikke er NM Sykkel Maraton eller Eggen-jubileum.

   
 7. Tilskuddet til lag og foreninger reduseres med 55.000,-, da det i motsetning til i 2016 ikke er NM Sykkel Maraton i 2017.

   
 8. Beløp avsatt til juridisk hjelp reduseres med 30.000,-

   
 9. Kostnadene for barnehagefaglig rådgiver tas over barnehagefondet. Samlet effekt en innsparing på drift på 120.000,-

 

2)    Økonomiplan for økonomiplanperioden 2017-2020 med forslag til drifts- og investeringsrammer vedtas.

3)    Kommunale avgifter og betalingssatser for 2017 vedtas i henhold til gebyrregulativet, jfr. vedlegg.

4)    Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt til å ta opp ett eller flere lån i 2017, totalt inntil kr 23,9 mill med løpetid i samsvar med nedskrivingstid på investeringene.

5)    Eiendomsskattevedtak 2017:

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen. Følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2017:

Den generelle satsen for de skattepliktige eiendommer settes til 7 ‰

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 12 a) settes skattesatsen for bolig- og

fritidseiendommer til 2 ‰.

Eiendomsskatten skal betales i to terminer i skatteåret (juli og oktober).

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

For skatteåret 2017 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, som er ført opp på eiendomsskattekontorets liste pr 14.11.2016 med forslag til unntak i medhold av eiendomsskattelovens. § 7a)

 

6)    I forlengelsen av Utredningskomiteen sitt oppdrag verbalpunkt 4 fra budsjettbehandlinga for 2016 får komiteen i oppdrag å utrede løsninger for tømmestasjon for mobile toaletter og ladestasjon for el-bil i samarbeid med aktuelle aktører i kommunen.

 

7)    I tråd med kjøp av ressurser til prosjektkoordinator for mobil- og bredbåndsutbygging vurderer rådmannen behovet for å legge fram en sak om kommunal medfinansiering for å realisere en mobil- og bredbåndsutbygging.

 

8)    Rådmannen signaliserer i budsjettet at bibliotekaren kommer til å pensjonere seg. Rådmannen får i oppdrag å utrede mulighetene for å øke bibliotekstillingen opp mot 100 % stilling for å sikre forestående rekruttering. I dette arbeidet vurderes sammenslåing av kommunale deltidsstillinger med denne, og overføring av oppgaver.

 

9)    Politisk ledelse får i oppdrag å gå i dialog med FIAS for å få flere åpningsdager på gjenvinningsmottaket på Drevsjø og for å få til økt kildesortering av husholdningsavfall.

 

10) Engerdal kommune søker samarbeid om lærlinger med andre kommuner i Sør-Østerdal for å øke mulighetene for å gi et helhetlig lærlingetilbud innen flere områder.

 

11) I forbindelse med arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen initieres også arbeidet med stedsutvikling av Drevsjø sentrum.

 

12) Arbeidet med stillingsbank for kommunen må fortsette med sikte på å legge fram en oppdatert versjon i løpet av vårhalvåret 2017.

Sist oppdatert: 21.11.2018 17:53:31