Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Offentlig ettersyn årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 12.12.2018 00:00:00 | Emneord (los) forsiden, Kunngjøring
fra vegutbygging på Drevsjø

Formannskapets innstilling til budsjett for 2019 med gebyrregulativ og økonomiplan for perioden 2019-2022 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 21.11.2018-12.12.2018.


Formannskapet behandlet rådmannens forslag til budsjett for 2017 i sitt møte 22. november 2016. Budsjettet blir behandlet av kommunestyret 15. desember 2016.

Du kan sende elektronisk høringsuttalelse ved å benytte lenken til høyre.

 

Innstilling i Formannskapet-19.11.2018 :

 • Rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 vedtas med netto utgift pr enhet (budsjettskjema 1B s. 15 i budsjettdokumentet)
 • Økonomiplan for perioden 2019-2022 med forslag til drifts- og investeringsrammer vedtas med følgende endringer:
Forslag fra Samlingslista – årsbudsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022.2019202020212022
1.       Tiltak 066/1080 Samfunns- og organisasjonsutvikler beholdes i økonomiplanperioden458 770789 587789 587789 587
2.1710 Varaordfører reduseres fra 20% stilling til 10% stilling-90 000-90 000-90 000-90 000
3. Reduksjon av to lærlingeplasser gjennomføres ikke100 000100 000100 000100 000
4. Tiltak 054/2240 Arbeidsrom lærere VO gjennomføres ikke-64 000000
5. Kutt 20% stilling Ungt Entrepenørskap gjennomføres ikke99 69999 69999 69999 699
6.50% stilling landbruksutvikling finansieres av midler fra Jordbruksfond-350 000-350 000-350 000-350 000
7. 50% stilling som næringsutvikler finansieres med midler over Engerdal Investeringsselskap-350 000-350 000-350 000-350 000
8. Kjøregodtgjør lang reiseveg barnehage gjennomføres ikke8 0008 0008 0008 000
9.Bruk av mindreforbruk 2019 -207 286-207 286-207 286
10.Økt utbytte fra EKKF -435 000   
  -622 531000

 

 • Kommune avgifter og betalingssatser for 2019 vedtas i henhold til gebyrregulativet, jfr. vedlegg
 • Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt til å ta opp ett eller flere lån i 2019, totalt inntil kr 28 mill med løpetid i samsvar med nedskrivingstid på investeringene.
 • Eiendomsskattevedtak 2019:
  I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen. Følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2019:
 • Den generelle satsen for de skattepliktige eiendommer settes til 7 ‰.
 • Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 12 a) settes skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer til 3 ‰.
 • Eiendomsskatten skal betales i tre terminer i skatteåret (februar, juli og oktober).

  Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

  For skatteåret 2019 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, som er ført opp på eiendomsskattekontorets liste pr 12.11.2018 med forslag til unntak i medhold av eiendomsskattelovens § 7 a):
AdresseGnrBnrFnrEier
Elvdalsveien 45161880Elvdalen Vel
Engerdalsveien 16411545 Engerdal Idrettslag
Engerdalsveien 1807151050Engerdal Samfunnshus
Femundveien 6871651175Sorken Grendelag
Femundveien 3638164138Elgå Idrettslag
Femundveien 3639164380Elgå Vel
Heggeriset Vest 53620Heggersiet Samf.hus A/L
Hylleråsvegen 321121Engeren Skytterlag
Hylleråsvegen 241240Hylleråsen Samfunnshus
Høybergveien 18161152Klara Skytterlag
Kopparleden 611165120Fjell Skytterlag
Langsjøveien 516216Skogtun Samfunnshus A/L
Moalia 91652250Drevsjø og omegn Vel
Moalia 141651148Drevsjø Stedsgruppe
Sundveien 900162920Sølen og Omegns Vel, Tune Samfunnshus

 

V1 For å sikre de budsjetterte innsparinger på Engerdal Voksenopplæringssenter må rådmannen sørge for tilstrekkelig med språk- og arbeidspraksisplasser i de kommunale virksomhetene

V2 Rådmannen bes utrede bedre utnyttelse av «tommeuker og helger» på Fjellheimen leirskole og eventuelt hvordan dette kan organiseres.

V3 For å nå de budsjetterte reduksjoner på ungdomshuset og aktivitørstilling på Helse og Velferd, må rådmannen gjennomgå mulighetene som finnes innenfor gjeldende bemanning i den kommunale organisasjonen som for eksempel frivilligsentral, bibliotek, og frivillige lag og foreninger.

V4 Interkommunal legevaktordning utredes og legges fram som egen sak.

V5 For å kunne redusere vikarutgifter i organisasjonen må rådmannen se på bedre benyttelse av ansatte til vikarbruk på tvers av virksomheter, avdelinger og enheter.

V6 Utrede besparelser ved å benytte videokonferanseteknologi i større grad enn fysiske møter

V7 Rådmannen legger fram en statusrapport på Tiltaksplan for jordbruket og oppnådde resultater. Rådmannen gis i oppdrag å vurdere ressursbruken opp mot formålet med tiltaksplanen. 

Sist oppdatert: 05.03.2019 10:53:01