Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Kunngjøring av vedtatt forskrift om snøskuterløyper i Engerdal kommune

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 07.10.2020 09:54:33 | Emneord (los) forsiden
Snøscooter%20på%20Kvitvola

I medhold av motorferdselforskriftens § 4a) vedtok kommunestyret den 16.09.2020 endring i forskrift om snøskuterløyper i Engerdal kommune.


Vedtak i Kommunestyret-16.09.2020 :
1.Med hjemmel i motorferdselforskriftens § 4 a) vedtas endringsforslaget til lokal forskrift om snøscooterløyper.

2.Følgende løyper endres/opprettes fra gjeldende forskrift revidert 04.07.2018: Løype 1B
Løype 8B
Løype 9
Løype 10
Løype 12C, 12D
Løype 13, 13A
Løype 14, 14A, 14 C, 14D, 14E

3.Forskriftens § 2 første og andre setning endres til «Generell åpningstid for snøscooterløypene er kl 06.00 – 23.00».

4.Det forutsettes at løypeordningen gjennomgår en totalevaluering før sesongen 2020/2021, i henhold til vedtak av 15.08.2018.

5.Løype 12 må ikke prepareres eller åpnes før 1. januar

6. Løype 14 over Femunden må få strenge krav til når den kan være åpen for å ivareta sikkerheten. Det forutsettes at denne løypen evalueres etter sesongen 2020/21, og at det fortsatt skal arbeides for en alternativ og landbasert trase til Elgå.


Formålet er å utvide løypenettet nordover fra Gløtberget via Sømådalen til Elgå, samt noen endringer på eksisterende løypenett
Vedlagt følger løypekart og endringer i forskrift.

Når det gjelder klageadgang, så følger det av forvaltningsloven at forskrifter ikke kan påklages. For kommunens vedtak om snøscooterløyper er det likevel gjort bestemte unntak fra dette i motorferdselforskriftens § 4a) 8. ledd:

Kommunestyrets vedtak om snøscooterløyper kan påklages til fylkesmannen. Forvaltningsloven kapittel VI gjelder, likevel slik at vedtaket bare kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er offentlig kunngjort, jf. forvaltningslovens kap. VI. Senest innen 28.10.2020.

Klagen sendes til Engerdal kommune ved bruk av elektronisk høringssvar, brev til adressen: Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal, eller til postmottak@engerdal.kommune.no​​

Sist oppdatert: 07.10.2020 10:07:07