Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Høring - utvidelse av konsesjon for hjorteoppdrett

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 24.07.2018 10:54:09 | Emneord (los) forsiden, Kunngjøring
hjorter

​Valdalen gård søker om utvidelse av konsesjon for hjorteoppdrett. Utvidelsen gjelder antall dyr. Høringsfrist 24.08.2018.


Engerdal kommune har mottatt søknad om utvidelse av konsesjon til oppdrett av hjort hos Martin Waldal på Valdalen gård gnr. 164 bnr. 57. Martin Waldal søkte om konsesjon i 2016 og fikk konsesjon til oppdrett av hjort med opptil 30 livdyr på Valdalen gård. Det vises derfor også til tidligere saksopplysninger i vår ref. 2016/372.

Ved forrige konsesjonsbehandling var det ikke klart om søker fikk utvist tilleggsareal for sin virksomhet, så det ble søkt på eksisterende ressursgrunnlag for å kunne komme i gang med produksjonen. Søknaden om utvisning av tilleggsareal er nå ferdig behandlet og det søkes derfor om utvidelse av konsesjonen til å gjelde opptil 100 livdyr på et totalareal på 321 dekar.

Martin Waldal jr. eier gnr 164 bnr 57, sammen med utvist tilleggsareal på gnr 164 bnr 1 fnr 91, blir dette et totalareal på 321 daa. Fordelt på 26,9 daa fulldyrka mark, 3 daa innmarksbeite, 123 daa skog, 13,4 daa bebygd areal og 154,7 daa annet areal. Deler av omsøkt område ble tidligere benyttet til slåttemark for driftsenheten. Det var tidligere saueproduksjon på driftsenheten, men dette ble avviklet på grunn av rovviltsituasjonen. Ca. 70 % av innmarka skal gjerdes inn og det planlegges vinterområde sør for bebyggelsen. Det søkes om konsesjon for 100 livdyr. Livdyr er kjøpt inn fra godkjente hjorteoppdrettere som det nå avles videre på.

Søkeren har gjennomført kurs i hjorteoppdrett på Norsk hjortesenter, knyttet kontakt med flere etablerte hjorteoppdrettere og har et samarbeid med en annen hjorteoppdretter i kommunen.

Martin Waldal søkte om produksjonstilskudd pr 01.03.2018 på 18 dyr i kode 178. Valdalen gård driver i tillegg reiselivsvirksomhet med utleie av hytter/rom.

Søknad om konsesjon for oppdrett av hjort skal behandles etter Forskrift om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet område, og om jakt på oppdrettet utsatt vilt av 15.02.1999. Søknaden skal også vurderes i henhold til Lov om forvaltning av naturen mangfold (naturmangfoldloven) av 19.06.2009.

Forskriftens § 3 - 1 åpner for at kommunen kan gi særskilt tillatelse til oppdrett av hjort når vilkårene i § 4 oppfylles. § 4 stiller krav til området, inngjerding og rømming. Dette gjelder hjort med opprinnelse fra norske viltlevende bestander av arten Cervus elapus atlanticus.

Kommunen skal vurdere hvilke allmenne interesser som blir berørt av tiltaket. Tillatelse bør som hovedregel ikke gis dersom innhegning plasseres i et viktig leveområde for viltlevende viltbestander, i områder av stor verdi for naturvern, friluftsliv eller allmenn ferdsel. Tillatelse bør heller ikke gis dersom etablering medfører fare for miljømessig forurensning, eller sterke næringsmessige hensyn taler imot.

Kommunen skal i sin vurdering blant annet legge vekt på antallet innhegninger og samlet arealbruk i distriktet. Innhegning for viltoppdrett skal plasseres slik i landskapet og i forhold til ferdselsårer at den ikke virker skjemmende eller er til vesentlig ulempe for ferdsel og annen virksomhet. Kommunen kan sette vilkår for tillatelse til å oppføre innhegning.

Engerdal kommune har tidligere gitt konsesjon på opptil 30 livdyr. Før en eventuell utvidelse av konsesjon ønsker Engerdal kommune uttalelser fra fylkesmannen, fylkeskommunen, Mattilsynet, Statskog, Engerdal fjellstyre, Elgå reinbeitedistrikt/Svahken sijte og eventuelt andre berørte organer.

Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser sendes Engerdal kommune innen 24.08.2018. 
Du kan sende høringsuttalelse til postmottak@engerdal.kommune.no eller benytte elektronisk høringssvar i lenken til høyre. 

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 24.08.2018 00:52:42