Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Høring - Sømådal skole - kretsregulering grunnet redusert elevantall

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 14.04.2016 10:11:21 | Emneord (los) forsiden, Kunngjøring
Sømådal%20skole

​Sømådal skole

​Forslag til ny kretsregulering av grunnskolen i Engerdal, fra høsten 2016, legges ut til offentlig høring.
Opprettelse av Oppvekstsenter i Sømådal utredes i høringsperioden. Høringsfrist 29. april 2016

​Du kan sende inn elektronisk høringssvar ved å benytte lenken under mer informasjon.

 
Høringsdokumentet legges ut på kommunens hjemmeside, facebook og sendes:
· Foreldreutvalget v Sømådal skole
· Samarbeidsutvalget Engerdal barne- og ungdomsskole
· Utdanningsforbundet i Engerdal
 
 

Bakgrunn for forslag om ny kretsregulering.


Elevtallet ved Sømådal skole har de siste årene sunket. Skoleåret 2015/2016 var det 6 elever ved skolestart. Etter jul har det kommet en ny, tilflyttet elev i 1. årstrinn. Men på grunn av ønske om overflytting av elever fra Sømådal til Ebus fra høsten 2016 vil det fra skolestart i august være 3 elever ved skolen. Dette gir grunnlag for en ny vurdering av videre drift ved Sømådal skole.

Vurdering:

I tidligere diskusjoner om og vurdering av opprettholdelse av Sømådal skole har det i hovedsak vært fem områder som har vært drøftet.

Elevtall - skoleskyss - kompetansebehov - læringsmiljø og økonomi.

Elevtall og lærerbehov.

Elevtallet til skolestart høsten 2016 er nå nede i 3. Se elevprognose, vedlegg.
Det er 2 elever på 2. årstrinn og 1 elev på 3. årstrinn. Dette gir et behov for 20,25 lærer timer pr. uke, med det undervisningsopplegget som Sømådal skole praktiserer i dag. (Periodisert undervisning i udelt/fådelt skole). I tillegg er det behov for en kontaktlærer ressurs (ifølge avtaleverket) på 1 time og om vi forutsetter at en av de lærerne som er der i dag fortsetter, gir dette et behov for ytterlige 2,25 undervisningstime, jamfør arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale som gir en reduksjon i undervisningsplikten på 12,5 % for lærere over 60 år.
Dette gir til sammen et behov på 23,5 undervisningstimer pr. uke.
En 1/1 lærerstilling har på barnetrinnet 19,5 undervisningstimer. Det betyr at det blir behov for 120 % undervisningsstilling ved skolen kommende skoleår.

Ved Ebus har elevene på 2. og 3. årstrinn 17,6 undervisningstimer pr. uke.

Sømådal skole har pr. dato rektor med 40 % administrasjonsressurs. Om denne ordningen skal videreføres vil det bety at skolen trenger pedagogisk personale i 1,6 årsverk kommende skoleår.

Når det gjelder renhold er det i dag en 24 % stilling. Denne kan anslagsvis reduseres til 20 % når elevtallet blir så vidt lavt. Men dette har liten økonomisk betydning.Lang skolevei

Et avgjørende argument for å opprettholde Sømådal skole har vært den lange skoleveien elevene ville få med en overflytting til Ebus. Det har vært gjentagende møter med Hedmark Trafikk og Fylkeskommunen, som har ansvaret for skoleskyssen, der det er fremmet ønske om en direkte rute mellom Sømådal og Ebus. Før den nye organiseringen av skoleskyssen var bussens avgangstid fra Sømådal skole 0750, med retur på ettermiddagen 1600. Nå, etter den nye ruteplanen, er avgang om morgenen ca. kl. 0812, med retur om ettermiddagen kl. 1530. det vil si skoledagen/ reisetida har blitt ca. 50 minutter kortere for elevene. Det er positivt, selv om den fremdeles er lengere enn ønskelig.


Lærerkompetanse/lærerrekruttering

Sømådal skole har pr. i dag godt kvalifiserte lærere. Skal behovet neste skoleår, som er 1,2 undervisningsstilling dekkes opp kan det antakelig være vanskelig å rekruttere en kvalifisert lærer til den delen som utgjør 0,2 årsverk. Det kan være vanskelig å kombinere dette med en annen stilling som kan fylle den opp til ønskelig størrelse.
Framtidig rekruttering av kvalifiserte lærere vil høyst sannsynlig bli en utfordring.
Nye nasjonale krav om 30 studiepoeng for å undervise på barnetrinnet i kjernefagene (norsk, matte og engelsk) vil øke denne utfordringen.

Elevenes læringsmiljø

Det har i tidligere drøftinger blitt pekt på den utfordringen det gir når elevtallet blir så lavt. I det ligger det ikke at så få elever må gi et dårlig læringsmiljø, men det kan utvilsomt være sårbart. Aktuell forsking viser at barn lærer best i en samhandling med andre. Har en fler å være sammen med, kan dette være en styrke for læringsmiljøet.


Økonomi

Netto driftsutgifter for Sømådal skole i år er budsjettert med Kr.1 528 000. Skjønnsmidler fra fylkesmannen dekker opp Kr. 900 000 av dette. Kommunens utgift når dette er trukket fra blir da Kr.628 000. Reduseres undervisningsressursen med 50 %, slik som vist over, utgjør dette Kr.320 000. Kommunens netto utgift når skjønnsmidler er trukket fra blir da Kr.308 000. Dette er helårsvirkning. For høstsemesteret gir det 5/12.

Om elevene flyttes til Ebus vi det gi ca. kr. 25 000 i økte transportutgifter. Det økonomiske resultatet ved å overføre elevene til Ebus vil da være en mindre kostnad på Kr. 283 000. Dette også som helårsvirkning.

Den utgift det vil være å «drifte» Skolelokalene til et eventuelt salg er det vanskelig å anslå. Men om en stipulerer dette til 20 000, vil innsparingen bli 263 000.Møte med foreldrene.

Når det ble klart at det kun ble 3 elever til skolestart høsten 2016 innkalte rektor- i samarbeid med foreldrerådet, til et foreldremøte hvor også leder i oppvekst var deltaker. Dette møte ble avholdt den 22. februar.
Der kom det fram at avgjørelsen om en ønsket flytting av elever fra Sømådal til Ebus, var tatt etter en grundig drøfting av problemstillingen med skolens pedagogiske personale. Det ble understreket at avgjørelsen ikke var tatt på grunn av manglende faglig kvalitet ved skolen, men ut fra elevenes individuelle behov for et større læringsmiljø. Det ble uttrykt forståelse for dette. Men det kom også fram et ønske om videre drift av skolen. De samme har foreslått at det vurderes å opprette et «Oppvekstsenter« i Sømådal. Se vedlegg.

Forslaget om oppvekstsenter.

Et oppvekstsenter er en felles organisering av det pedagogiske tilbudet i den skolekretsen dette er lokalisert. Barnehage, skole og SFO. Mange kommuner ser dette som en god praktisk løsning med hensyn til bruk av lokaler og at en får et større pedagogisk miljø. Det vil si fler voksne samlet på ett sted. (Førskolelærere, lærere og assistenter). Ordningen har også vært praktisert tidligere i Sømådal. Den ble vurdert som ikke hensiktsmessig på grunn av lavt barnetall.
Med det barnetallet vi har i dag og nærmeste framtid (kjent barnetall framskriving, vedlegg 1), finner vi det ikke aktuelt å gå nærmere inn på dette alternativet.
Konklusjon:

Med det elevtallet Sømådal skole får fra høsten 2016 er det ikke lenger grunnlag for å opprettholde dagens undervisningstilbud. Det er fremdeles lang skolevei, men med den nye ruteplanen må en kunne si at den allikevel er forsvarlig. Barna vil ha fordel av å kunne være del av et større læringsmiljø. Det er god lærerkompetanse på skolen i dag, men framtidig rekrutering av lærere, som dekker kravet om kompetanse, vil bli en utfordring. Økonomisk er det ikke den store innsparing for Engerdal kommune så lenge det gis skjønnsmidler fra fylkesmannen, men det er allikevel en økonomisk vurdering som må legges til grunn når en ser at hver elev koster mer enn 400 000 på årsbasis.
En helhetsvurdering av denne situasjonen tilsier at det fremmes forslag om kretsregulering slik at Engerdal får en skolekrets med Ebus som nærskole.


Sist oppdatert: 29.04.2016 00:52:38