Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Engerdal kommunes årsbudsjett 2015 - offentllig ettersyn

vinterbilde%20femund
​Formannskapets innstilling til budsjett for 2015 m/gebyrregulativ legges ut til offentlig ettersyn i  perioden 27.11.2015 – 11.12.2015.

Formannskapet behandlet rådmannens forslag til budsjett for 2015 i sitt møte 25. november 2014.  budsjettet blir behandlet av kommunestyret 13.  Du kan sende elektronisk høringsuttalelse ved å benytte lenken til høyre.

 

 

 Innstilling i Formannskapet-25.11.2014 :
1)      Rådmannens forslag til årsbudsjett 2015 vedtas med netto utgift pr enhet (budsjettskjema 1B). med følgende endringer:
a)      Det budsjetteres med utbytte fra Engerdal kommuneskoger KF på kr 460.000,-.
b)      Antall formannskap reduseres med fire, Budsjettpost for formannskapet reduseres med
kr 40.000,-
c)      Stillingen som enhetsleder helse budsjetteres med ti måneder lønn, lønnspost for enhetsleder helse reduseres med kr 100.000,-
d)      Det avsettes inntil kr 20.000 slik at samisk kultur og språklig identitet kan avspeiles bedre i utsmykningen på helse-, pleie- og omsorgsavdelingene på Drevsjø. I arbeidet med dette er det viktig med dialog med de sørsamiske familiene i Engerdal.
e)      Budsjettet til oppvekst styrkes med kr 160.000 til innkjøp av smartboard og skolemøblement ved Ebus.
f)       Budsjettet for Støtte- og Utvikling styrkes med kr 20.000 for å styrke biblioteket som sosial og kulturell møteplass.
g)      Tilskudd til arrangementer økes med kr 50.0000,-.
h)      Tilskudd til lag og foreninger økes med kr 50.000,-.
 
Verbalpunkter:
1.      Utredningskomiteen får i oppdrag å utrede en ordning med primærkontakt for hjemmeboende eldre og pårørende. Saken legges fram for kommunestyret i løpet av våren 2015.
2.      Rådmannen utreder behov for ergoterapeut og kreftsykepleier og eventuelt behov søkes justert inn i budsjettet ved behandling av tertialrapport for 1. tertial 2015.
 
2)      Kommunale avgifter og betalingssatser vedtas i henhold til gebyrregulativet, jfr. vedlegg.
3)      Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt til å ta opp lån med inntil kr 18,420 mill i samsvar med Rådmannens forslag til investerings- og finansieringsplan for 2015 med 30 års løpetid. For resterende bruk av lån i budsjettet benyttes ubrukte lånemidler. Rådmannen gis videre fullmakt til å avtale lånetidspunkt og lånevilkår, samt til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.
 
4)      Eiendomsskattevedtak 2015
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen. Følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2015:
Den generelle satsen for de skattepliktige eiendommer settes til 7 o/oo
Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 12 a) settes skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer til 2 o/oo.
Eiendomsskatten skal betales i tre terminer i skatteåret (april, juli og oktober).
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
For skatteåret 2015 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, som er ført opp på eiendomsskattekontorets liste pr 17.11.2014 med forslag til unntak i medhold av eiendomsskattelovens. § 7a):
Adresse
Gnr
Bnr
Fnr
Eier
Engerdalsveien 1641
15
45
 
Engerdal Idrettslag
Femundveien 3638
164
1
38
Elgå Idrettslag
Fotballbane
med løpebaner
165
1
148
Drevsjø Stedsgruppe
 
Hylleråsvegen 1050
1
12
1
Engeren Skytterlag
Høybergveien 2920
161
1
52
Klara Skytterlag
Skytterbane Brennodden
165
1
20
Fjell Skytterlag
Eiendommer tilhørende andre organisasjoner/stiftelser vil bli vurdert for fritak av kommunestyret på grunnlag av søknad.
 
 

 

Sist oppdatert: 15.05.2015 07:25:36