Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Søknadsfrist for drenering av jordbruksjord og spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler)

Grøfting
Søknadsfrister for å søke om SMIL-midler og midler for drenering av jordbruksjord er 15. april 2015.

​Tilskuddsordningen "Spesielle miljøtiltak i landbruket" (SMIL) har som formål å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier.

Tilskudd kan innvilges til foretak som er registrert i Enhetsregisteret og som driver vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer med de dyreslag eller de vekstgruppene det søkes tilskudd for.
Det skal benyttes søknadsskjema som er utarbeidet av Landbruksdirektoratet. Foretaket skal vedlegge en plan der miljøtiltaket beskrives og tegnes inn på kart, og der det redegjøres for målene med prosjektet eller tiltaket.

Engerdal kommune har overordnede retningslinjer (tiltaksstrategier) for prioritering av søknader om SMIL-midler, med lokale hovedutfordringer som:
- gjengroing og jordbruksarealer som går ut av drift
- gjengroing som en trussel mot eksisterende plante- dyreliv, kulturminner og
  kulturmiljøer i kommunen
- jordbruksarealer med dreneringsbehov
- gjengroing av beitemark pga. færre husdyr på utmarksbeite
- opprettholdelse av aktiv setring
- større driftsbygninger som blir stående tomme og nedfalls
- opprydding (jernskrap, plast, piggtråd, fôr-rester, avfallshauger m. m.)
- redusere punktutslipp fra silo- og gjødselanlegg
Noen eksempler på SMIL-tiltak:
Bevare og fremme biologisk mangfold: Dammer, bekker, kantsoner, allé, restaurering av slåtteeng, artsrikt innmarksbeite, holde gammel kulturmark i hevd.
Øke tilgjengelighet og ferdsel: Rydding av stier og gamle veifar, skilting og merking, gangbru m.m. for å bedre tilgjengelighet.
Bevare kulturminner og kulturmiljøer:
Skjøtsel av boplasser, gravhauger, hustufter, jakt- og fangstplasser.
Bevare freda og verneverdige bygninger:
Reparasjoner ved å bevare mest mulig av opprinnelige bygningselementer f.eks.: Stabbur, smier, seterbygninger.
Forurensningsreduserende tiltak: Utbedring av hydrotekniske anlegg, etablering av vegetasjonssoner, fangdammer
Prosjekter og tiltak det søkes midler til prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier.
Søknadsfrist for Spesielle midler i jordbruket (SMIL): 15. april. Søknadsskjema fastsatt av Statens landbruksforvaltning
skal benyttes.

Søknadsfrist for drenering av jordbruksjord: 15. april. (følger fristen for søknad om tilskudd
til Spesielle miljøtiltak i jordbruket). Søknadsskjema fastsatt av Statens landbruksforvaltning
skal benyttes.

Søknader sendes Engerdal kommune.

For mer informasjon og søknadsskjema se lenker eller ta kontakt med kommunen.


 

 Kontakter (utvalg)

Sist oppdatert: 10.05.2016 00:54:28