Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Barnerepresentanten

UngdommerBarnerepresentanten skal virke i forhold til utarbeidelse og behandling av saker etter plan – og bygningsloven hvor barnas interesser berøres.
Alder 0 – 18 år

Plan- og bygningsloven hjemler bl.a. :
•Rikspolitiske retningslinjer §17 – 1
•Formålet med å sikre barn og unge gode oppvekstsvilkårs ved planlegging § 2
•Utpeking av barnerepresentanten og dennes virksomhet §9 - 1

Barnerepresentantordningen er den del av den norske tilretteleggingen for å oppfylle forpliktelsene i FNs barnekonvensjon.

Barn har rett til å bli hørt : art. 12 i FNs barnekonvensjon.

Barn og unge skiller seg ut fra andre grupper:
De er umyndige, har ikke økonomisk makt eller juridiske rettigheter som berørt part i plan – og byggesaker.

Visste du at barnerepresentanten
•er valgt av Engerdal kommunestyre, i Engerdal er det enhetsleder Oppvekst som har denne funksjonen
•er ”vaktbikkje” – skal se til at barn og unges interesser blir synliggjort og tatt hensyn til i kommunens behandling av plan - og byggesaker
•skal være barn og unges talerør i den kommunale planhverdag
•er politisk uavhengig og fristilt i utøvelsen av funksjonen
•lojaliteten ligger hos barn og unge (0-18år) og de løsninger som gagner dem.
•har møteplikt, tale - og forslagsrett og rett til protokolltilførsel i det faste utvalg
•er ikke et lokalt barneombud, men skal være barn og unges talerør og ivareta deres interesser i plan- og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Jfr. PBL §9 – 1
•kan bistå elevrådene og være med å legge til rette for at barn og unge får tale egen sak overfor politikerne når plansaker i deres nærmiljø planlegges.

Eksempler på hva som berører barn og unge i en plansak:
•tilfredsstillende ute- og lekearealer
•etablering av gang og sykkelveier
•sentrale og store nok arealer til barnehage, skole og grendehus
•tilgang til grøntområder og areal som egner seg til lek og opphold for ulike aldersgrupper
•opprettholde eksisterende lekearealer eller få erstatningsarealer, dersom det planlegges utbygging

Barnerepresentanten er et supplement og faglig styrking av kommunens politiske utvalg med ansvar for å bringe barnefaglige argumenter inn i debatten.
Sist oppdatert: 11.02.2016 13:32:55