Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Elvbrua - fra ordførers synsvinkel

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 07.08.2020 09:30:28 | Emneord (los) Politikk, forsiden
Nye%20elvbrua

I dag kl 17.00 starter arbeidet med å få på plass ei ny bru som skal erstatte Elvbrua. Det er i den forbindelse blitt etterspurt hva kommunen og dens ledelse har gjort i denne saken. Jeg ønsker derfor å informere om dette. Gjennom kommunens hjemmeside har det også tidligere gjentatte ganger vært informert om bestemmelsene angående Elvbrua.

Arbeidet med Elvbrua ble vedtatt igangsatt av Fylkeskommunen og Statens Vegvesen på bakgrunn av «Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021». Engerdal kommune var ikke involvert i prosessen rundt denne bestemmelsen, og fikk ikke komme med innspill i forkant. Dette mener vi er sterkt kritikkverdig, og har påklaget det muntlig i ettertid. Kommunen ble kort informert i desember 2019 om hva som skulle skje, og at vi kom til å bli stående uten bru. 

Som ordfører fikk jeg nyss i dette i januar 2020, og synes det er svært uheldig å bli stående uten bruforbindelse over lengre tid. Tanken om å fornye/forsterke brua er i seg selv meget god, og det er fint at Fylkeskommunen bruker penger på veinettet i Engerdal kommune. Jeg synes derimot overhodet ikke at det er en tilfredsstillende løsning at vi skal stå uten bru over en lengre periode med lang omkjøringsvei. Derfor begynte jeg umiddelbart arbeidet med å få til en bedre løsning enn å stenge denne ferdselsåren i flere måneder.

Hva har kommunen foretatt seg i denne prosessen fra januar 2020?​

Situasjonen ble drøftet internt i kommunen. Fra kommunens side har disse vært involvert i arbeidet angående Elvbrua: ordfører, varaordfører, kommunedirektør, beredskapskoordinator/enhetsleder Plante, næringsutvikler og samfunns- og organisasjonsutvikler. I tillegg har det vært kontakt med flere eksterne aktører i kommunen, deriblant Destinasjon Femund Engerdal, Statskog og tømmernæringa. Det har også vært kontakt med næringer, enkeltpersoner, pendlere og andre som blir berørt av arbeidet. 

Det ble opprettet kontakt med Rendalen og Stor-Elvdal for å se på løsninger med en alternativ, midlertidig bru. Vi kommuniserte til Innlandet Fylkeskommune at Engerdal og Rendalen kommune, med støtte fra Stor-Elvdal, ikke kunne akseptere en byggeperiode uten en midlertidig kjørebru. Det ble også kommunisert at en løsning med ei gangbru ikke ville være en tilstrekkelig løsning, der vi pekte på at det ville medføre betydelige ulemper og kostnader, og ikke minst risiko for liv, helse og natur. Vi ba om en snarlig alternativ løsning slik at normal trafikk kunne opprettholdes under byggeperioden.

Det ble opprettet kontakt med Forsvaret, og mulighetene for at de kunne bistå med ei interimbru ble drøftet. Forsvaret var tidlig positive til denne løsningen. Forsvaret på Rena mente at et slikt prosjekt var gjennomførbart, og antydet en kostnadsramme på 2 millioner. De hadde ikke selv budsjett til å påkoste dette. 

Det ble holdt en løpende dialog med Statens Vegvesen og Fylkeskommunen, inklusiv flere møter. I et møte med disse ble det hevdet at kostnadene ved en slik bru ville komme opp i 7 millioner. De informerte om at det måtte søkes om tillatelse for privat trafikk på militær bru, og at søknaden ville ha lang behandlingstid. Fylkeskommunen formidlet at de ikke hadde økonomi til å sette opp ei midlertidig bru.

Tidlig i prosessen begynte Engerdal kommune arbeidet med å utforme en konsekvensanalyse. Under denne prosessen var vi i kontakt med flere aktører innen beredskap, turisme og næring. Politiet var involvert og deltok i et av møtene med Fylkeskommunen. Det ble hentet inn innspill fra MHBR og Sykehuset Innlandet ved leder for ambulansetjeneste og sentralen. Det ble også bedt om ytterligere innspill fra innbyggerne via kommunens hjemmeside. I konsekvensanalysen ble det i hovedsak rettet fokus på fire områder:
o Samfunns- og beredskapsmessige konsekvenser (brann, ambulanse, redning osv.)
o Næringsmessige konsekvenser
o Konsekvenser for pendlere
o Konsekvenser for trafikken i sin alminnelighet, herunder turisttrafikken

Konsekvensanalysen viste at det å bli stående uten ei bru ville få store konsekvenser for Engerdal kommune. Vår primære bekymring var økt risiko for problemer tilknyttet liv og helse. Analysen viste i tillegg til at det ville få konsekvenser for både næring, turisme og trafikk, og at det på mange måter var svært uheldig med en lang omkjøringsvei. Konsekvensanalysen og våre bekymringer ble på ny presentert Fylkeskommunen i et brev underskrevet ordførerne i Engerdal og Rendalen. Vi opplevde ikke noe gehør for disse bekymringene. Fylkeskommunen var opptatt av å finne midlertidige løsninger for pendlere og næringsliv, men fant fremdeles ikke økonomi til en alternativ bru.

Kommunen begynte deretter å legge ned arbeid i å se på om det var mulig å få til en midlertidig omkjøringsvei via en opprinnelig skogsbilvei. Alternativet var da å ta i bruk brua på Snerta, og deretter kjøre videre på vestsiden av elva nordover igjen. Denne skogsbilveien måtte i så tilfelle få oppgradert standard. Det måtte også etableres en vei de siste 2 km som manglet for å nå bort til Fylkesvei 217. Statskog som grunneier var udelt positive til å stille sin grunn til disposisjon, men så ikke nytte av denne veien i egne driftsplaner. De ønsket derfor ikke å gå inn i denne utbedringen/byggingen med økonomiske midler. Det ville i tillegg blitt en saksgang på dette som ved etablering av all annen skogsbilveg, ved å søke både kommune og Fylkeskommune om bygging av landbruksvei. Dette ville både vært kostbart, og saksgangen ville tatt for lang tid til at vi kunne fått dra nytte av denne omkjøringsveien under ombyggingen.

Et av argumentene fra Engerdal kommunes konsekvensanalyse gikk på at et fravær av ei bru ville ramme turismen. Det ble i koronatider vurdert utsettelse, og Fylkeskommunen ba om tilbakemelding fra kommunen på når vi anså at turisttrafikken ville avta på høsten. Kommunen videreformidlet etter innspill fra Destinasjon Femund Engerdal at det for turistsesongens del ville være svært uheldig å stenge brua før høstferien. Fylkeskommunen estimerte da kostnadene for utsatt oppstart til å beløpe seg til rundt 1 mill., og hadde ikke dekning i prosjektet for disse kostnadene. Dette måtte i tilfelle dekkes av Engerdal kommune, hvis det var «av så stor betydning for kommune og næringsliv at prosjektet skulle gjennomføres i perioden etter høstferien». Kommunen har ingen mulighet til å bruke så mye penger på en utsatt oppstart, og ville uansett fremdeles vært uten midlertidig bru i denne perioden.

Engerdal kommune har totalt lagt ned veldig mange arbeidstimer på å få til en alternativ løsning. Vi har samarbeidet med mange aktører underveis. Noen ganger når en dessverre ikke frem. Dette må både jeg og andre aksepteres på et tidspunkt. Det er enklere å akseptere det når vi vet at vi som kommune har gjort alt vi kan for å få til et bedre alternativ enn det vi når har endt opp med. 

Jeg krysser fingrene for at arbeidet med Elvbrua går raskt og effektivt og får et godt resultat.

Line Storsnes
Ordfører


Sist oppdatert: 07.08.2020 09:52:06