Tittel: tjenestebeskrivelser
Url: http://www.engerdal.kommune.no/tjenester/Sider/side.aspx
tjenestebeskrivelser
Tjenester

tjenestebeskrivelser

​​​

 Søk etter tjenestebeskrivelse

 
Adopsjon

Har du lyst til å adoptere er det flere krav som stilles til deg. Hva som er best for barnet vektlegges, og barnet vil få nye rettigheter ved adopsjon.

Adressetildeling

Før kommunen tildeler eller endrer veiadresse, skal den som er registrert eier eller fester informeres og få mulighet til å uttale seg.

Allemannsretten

Allemannsretten betyr at du har rett til å ferdes fritt i skogen, på fjellet og langs kysten. 

Arbeidsgiverkontroll og -veiledning

Skatteoppkrever kontakter arbeidsgivere/firmaer for å utføre regnskapskontroll og gi veiledning innenfor områdene lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og pliktig innberetning.

Arealoverføring

Skal du overføre arealer mellom tilstøtende matrikkelenheter (eiendommer), kan arealoverføring være en aktuell prosedyre.

Askespredning

Et alternativ til begravelse eller urnenedsettelse er askespredning. Her kan du finne ut hvor det er lov å spre aske, og hvordan man søker om lov.

Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei

Skal du bygge eller flytte en avkjørsel fra kommunal vei, må du søke kommunen om tillatelse.

Avlastning

Avlastning er et tilbud til enkeltpersoner eller familier som har tunge omsorgsoppgaver. Avlastning skal bidra til at omsorgsyteren får et liv med god helse og tid til ferie og fritid.

Avløp - offentlige avløpsanlegg

Alle boliger og virksomheter må være tilkoblet det offentlige avløpssystemet.

Avløserordningene i jordbruket

Som husdyrbruker skal du kunne ta ferie og planlagt fritid ved å få tilskudd til avløsning mens du er borte.

Badeanlegg, bassengbad og badstu mv. - meldeplikt

Eier du et badeanlegg, basseng eller en badstue som er tilgjengelig for offentligheten? Da er det flere krav til helse, trygghet, hygiene og drift som du må ta hensyn til.

Barnehage - etablering og drift

Før en barnehage kan settes i drift, må den godkjennes av kommunen. Barnehageeier forplikter seg til å drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk, både med hensyn til pedagogisk innhold, helse, miljø og sikkerhet. 

Barnehageplass

Du har rett til barnehageplass når barnet ditt er over ett år. Du må søke kommunen om plass i barnehage.

Barnevernstjenesten (hjelpetiltak)

Trenger ditt barn hjelp, eller vil du melde om barn som trenger det?

Barnevernstjenesten (melding)

Både privatpersoner og offentlige instanser kan melde fra til barnevernstjenesten om at et barn kan ha det vanskelig.

Barselgrupper

Barselgrupper er et tilbud fra helsestasjonen til nybakte foreldre. Helsestasjonen inviterer til det første møtet, og foreldrene overtar etter det.

Behandlingsreise til utlandet

Behandlingsreise til utlandet er et supplement til forskjellige behandlingstilbud som fins i Norge.

Besøkshjem / Å være besøkshjem

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned.

Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav

Mottar du tjenester fra kommunen som du skal betale for, benytter du tilsendt faktura.

Bilstønad

Dersom du ikke kan benytte offentlige transportmidler som følge av sykdom, skade eller lyte, kan du ha rett til bilstønad.

Bolig - oppføring av ny bolig

Skal du oppføre ny bolig på egen tomt, må du søke kommunen om tillatelse. Det betyr at tiltaket ikke kan settes i gang før tillatelse er gitt.

Bompenger - privat vei

Kommunen kan gi samtykke til at eiere av privat vei kan innkreve bompenger for å ferdes på veien.

Bostøtte

Bostøtte kan du søke hvis husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter.

Brannvern og tilsyn

Eiere av byggverk skal sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke.

Brukermedvirkning i skolen

Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen.

Brukerstyrt personlig assistanse

Er du sterkt funksjonshemmet og har behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Bruksendring

Hvis du ønsker å få gjennomført et tiltak som medfører bruksendring av boligen/bygningen din, må du søke kommunen om tillatelse. Det betyr at tiltaket ikke kan settes i gang før tillatelse er gitt av kommunen.

Byggavfall - kildesortering

Alle som skal bygge, rive eller rehabilitere bygg av en viss størrelse, skal lage en plan for hvordan avfallet skal håndteres (gjelder også tiltak som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven).

Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon

Det er et allment bygge- og aktivitetsforbud på privat eiendom i et belte langs kommunal veg (byggegrenseavstand). Forbudet gjelder bygninger, men også hekker, busker, gjerder og annet som hindrer sikten.

Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Her er en oversikt over byggetiltak som det ikke er nødvendig at du søker kommunen om tillatelse til å utføre.

Dagmamma - godkjenning

Hvis du ønsker å være dagmamma for tre barn eller flere og tilbyr ukentlig oppholdstid på ti timer eller mer regelmessig, må du ha godkjenning av kommunen.

Dagtilbud - aktivitetstilbud

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Eller har pårørende behov for avlastning?

Den kulturelle skolesekken

Som elev i skolen får du tilgang til gode kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken.
 

Driftsbygning i landbruket

Skal du oppføre en driftsbygning under 1000 m2 på gårdseiendommen din, må du søke kommunen om tillatelse.

Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

Er du eier av en en eiendom med jordbruksareal, har du plikt til å sørge for at jorda drives i hele eiertiden.

Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt. Det skal foreligge særlige grunner.

Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt

Å kreve overtakst vil si at du klager over skattetaksten.

Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom

Å kreve omtaksering av en eiendom vil si at du i perioden mellom to alminnelige takseringer (som foregår hvert tiende år) ber om at eiendommen takseres på nytt.

Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse

Du kan søke om å få få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatten hvis det har oppstått forhold som gjør det svært urimelig å innkreve den. 

Eierseksjonering/reseksjonering

Eierseksjonering er en måte å organisere sameie av fast eiendom på. 

Eldreomsorg - verdighetsgarantien

Mottar du tjenester fra den kommunale eldreomsorgen, skal du så langt det er mulig få et verdig tjenestetilbud som er tilpasset dine individuelle behov

Ergoterapi

Har du problemer med å greie dine daglige gjøremål fordi du er syk, skadet eller av andre årsaker, kan du få bistand fra en ergoterapeut.

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven.)

Familiebarnehage - etablering og drift

Er det mange små barn som venter på barnehageplass der du bor? Ønsker du å starte en familiebarnehage?

Familievernkontor

Familievernkontoret gir deg eller dere tilbud om behandling og rådgiving når det er vansker eller kriser i familien.

Farlig avfall

Kommunen skal sørge for at det finnes mottak der du kan levere farlig avfall. Sørg for at emballasjen er tydelig merket med opplysninger om innholdet.

Fastlege

Fastlegen er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg minimum hvert fjerde år.

Fellingstillatelse

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren. Fellingstillatelse for elg, hjort, rådyr og villrein tildeles godkjente vald (det geografiske området som jakten skal foregå i) uten årlig søknad.

Film og video - konsesjon for framvisning

Framvisning av film eller video i næringsøyemed kan ikke skje uten konsesjon fra kommunen.

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som tiltakshaver (byggherre) og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for byggetiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen.

Forliksråd

Forliksrådet benyttes for å løse tvister i mange saker. Det kan for eksempel dreie seg om kjøpstvister, erstatningskrav, nabotvister eller tvister i forretningsforhold. Først må du varsle den du ønsker å gå til sak mot skriftlig.

Forskuddsskatt - betaling og innkreving

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak), skal du betale utskrevet forskuddsskatt.

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - betaling og innkreving

Fra og med 1. januar 2009 er det felles frist for arbeidsgivernes innsending av oppgave og oppgjør av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Forurenset grunn - bygging og graving

Skal du igangsette bygge- og gravearbeider på en eiendom der det er grunn til å tro at grunnen er forurenset, har du plikt til å sørge for å få klarlagt omfanget av en eventuell forurensning.

Fosterhjem / Å være fosterhjem

Har du eller dere lyst til å være fosterforeldre og evner å gi barn et trygt og godt hjem?

Fradeling av eiendom

Ønsker du å fradele en tomt eller opprette en festegrunn for mer enn ti år, må du søke kommunen om tillatelse.

Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep

Ordinært vedlikehold på fredet bygning eller anlegg kan skje uten spesiell tillatelse fra kulturminnemyndighetene med mindre fredningsbestemmelsene til eiendommen sier noe annet. Er du usikker på hva som regnes som ordinært vedlikehold, kan du kontakte myndighetene. Tiltak som er mer omfattende enn ordinært vedlikehold, krever dispensasjon fra kulturminneloven hvis det ikke er sagt noe annet i fredningsbestemmelsene.

Fredete bygninger og anlegg - tilskudd

Du kan søke om tilskudd hvis det oppstår merkostnader i forbindelse med vedlikehold av fredet bygning som skyldes fredningsvedtakets krav til materialtype og fremgangsmåte.

Fri rettshjelp

Har du dårlig økonomi og trenger juridisk bistand, kan du søke om fri rettshjelp.

Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding

Ønsker du å starte eller å overta en frisørsalong, hud- og fotpleiesalong, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v., må du enten få godkjennelse av kommunen eller sende en melding til kommunen.

Fyrverkeri - handel og oppbevaring

Ønsker du og din virksomhet å selge fyrverkeri i klasse II og III, må du ha tillatelse av kommunen.

Fysioterapi

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade.

Førerkort - dispensasjon fra helsekrav

Hvis du ikke oppfyller de helsekravene som stilles for å ha førerkort, vil du som hovedregel bli fratatt førerkortet. Du kan imidlertid søke om å få dispensasjon fra helsekravene.

Godkjenning av offentlige dokumenter til bruk i utlandet

For at et norsk dokument skal ha gyldighet i utlandet, må det påføres et apostillestempel.

Gravferd

Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å besørge gravferden.

Gravide rusmiddelavhengige - bruk av tvang

En gravid rusmiddelavhengig kan holdes tilbake uten eget samtykke i institusjon som er utpekt av regionalt helseforetak.

Gravplass

Alle som har bopel i kommunen, har rett til fri gravplass i kommunen.

Grensejustering

En grensejustering vil si at det kan overføres mindre areal mellom to matrikkelenheter (eiendommer) som har felles eksisterende grense.

Grunnlån

Enkeltpersoner kan søke Husbanken om grunnlån til oppføring av ny bolig. Grunnlånet skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som universell utforming og miljø.

Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

Norske elever har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Hvis skolen krever at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med opplæringen, kan du klage til skolen.

Grunnskoleopplæring for voksne

Du som er over skolepliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring og kan søke om dette.

Helse- og omsorgstjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester på lik linje med alle andre.

Helse- og omsorgstjenestetilbud til innsatte i fengsel

Et viktig prinsipp er at innsatte i fengsel har rett til de samme helse- og omsorgstjenestene som den øvrige befolkningen.

Helsestasjon

Helsestasjonen følger barn fra fødsel til skolealder og er et kommunalt ansvar. Helsestasjonen gjør en viktig jobb for forebygging og oppfølging av barn i potensielt vanskelige livssituasjoner, ...

Helsestasjon for ungdom

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet,  kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold.

Hjemmehjelp

Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring, handling eller personlig stell.

Hjemmekompostering av matavfall

Matavfall er en verdifull ressurs som sammen med hageavfall kan omdannes til næringsrik kompost. Hvis du ønsker å hjemmekompostere matavfall, inngår du en egen avtale med kommunen. 

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem.

Hjemmeundervisning

Foreldre/foresatte til elever i grunnskolen kan undervise sine barn hjemme hvis de mener at dette er best ut fra ideologiske eller religiøse/livssynsmessige grunner.

Incestsenter

Du kan ta direkte kontakt med et incestsenter. De ansatte har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Incestsenteret gir tilbud til voksne og ungdommer som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn.

Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester

Du har rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet.

Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre

Hvis foreldrene har felles foreldreansvar for barnet, har begge foreldrene rett til den samme informasjonen om barnets skolegang fra skolens side, og har samme rett til å delta på foreldremøter.

Innbyggerforslag

Som innbygger i kommunen (eller fylkeskommunen) har du rett til å kreve at et konkret forslag blir behandlet av kommunestyret (eller fylkestinget).

Innsynsrett i offentlige dokumenter

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre.

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Formålet med introduksjonsprogrammet er å styrke flyktningers mulighet for deltakelse i arbeidslivet og deres økonomiske selvstendighet.

Jegerprøven

Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven.

Karakterer - klageadgang

Du kan klage på alle karakterer som skal stå på vitnemålet. Skolen skal informere både deg og foreldrene dine om klageretten og klagefristen. Hvis du trenger det skal skolen hjelpe deg å klage.

Klage til Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å kontrollere forvaltningen. Som vanlig borger kan du klage til Sivilombudsmannen hvis du mener at forvaltningen har begått en feil eller gjort en urett.

Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning

Du kan søke om erstatning for produksjonssvikt som er forårsaket av klimatiske forhold eller katastrofepreget tap av sau på beite.

Kommunal bolig

Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo.

Kommunal garanti for lån

Nav kan garantere for lån som en form for økonomisk stønad.

Kommunal planlegging - medvirkning

Du har rett til å uttale deg i saker som gjelder kommunal planlegging. Kommunen skal tilstrebe størst mulig offentlighet og reell medvirkning i planarbeidet.

Kommunalt lån (sosiallån)

Som en form for økonomisk stønad kan sosialtjenesten gi lån.

Kommunalt næringsfond

Små og mellomstore bedrifter kan søke om bedriftsstøtte fra det kommunale næringsfondet. Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter knyttet til stedsutvikling.

Konfliktråd

Konfliktrådet har til oppgave å arrangere møter mellom parter i konflikter som oppstår fordi én eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse.

Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom

Hvis du arver, kjøper eller mottar fast eiendom som gave, må du normalt søke om konsesjon.

Krisesenter

Trenger du et botilbud i en akuttsituasjon eller noen å snakke med, noen du kan stole på? Du kan ta direkte kontakt med et krisesenter, og alle ansatte har taushetsplikt.

Kulturminner - tillatelse til inngrep

Hvis du har et kulturminne på eiendommen din og planlegger et tiltak som kan skade, skjule eller skjemme det på annen måte, må du tidligst mulig før tiltaket iverksettes, melde fra til fylkeskommunen eller Sametinget (for samiske kulturminner). Dette gjelder kulturminner som er automatisk fredet.

Kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser

Har du fått tillatelse til å gjøre inngrep i et automatisk fredet kulturminne på egen eiendom, kan du få pålegg om at det skal foretas arkeologiske undersøkelser før du setter i gang tiltaket.

123

Sist oppdatert: 27.05.2015 15:37:26
Dele innhold
Du er her: Engerdal > Tjenester