Tittel: Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Url: http://www.engerdal.kommune.no/tjenester/Sider/byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse.aspx
Tjenester

Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Av: Gerd Øverstad Galten | Emneord (los) Byggesak

Her er en oversikt over byggetiltak som det ikke er nødvendig at du søker kommunen om tillatelse til å utføre.

Beskrivelse

Her er en oversikt over byggetiltak som det ikke er nødvendig at du søker kommunen om tillatelse til å utføre.

 • Mindre, frittliggende bygning på bebygd eiendom som du ikke skal bruke til å bo i. Mønehøyde kan være inntil 3,0 m og gesimshøyde inntil 2,5 m. Verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) kan være over 15 m². Avstand til annen bygning på eiendommen skal ikke være mindre enn 1,0 m
 • Ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde
 • Installering, endring og reparasjon av våtrom og enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle
 • Installering, endring og reparasjon av ildsted i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle
 • Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Veggen kan være frittstående eller forbundet med bygning
 • Innhegning mot veg med inntil 1,5 m høyde. Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei
 • Skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m² som monteres flatt på vegg. Unntaket omfatter ikke montering av flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade
 • Mindre antennesystem. Antennemast kan ha en høyde på inntil 2,0 m. Parabolantenne kan ha diameter på inntil 1,2 m. Rørantenne eller panelantenne til mobilkommunikasjonsnett kan ha en høyde på inntil 3,0 meter med en fot på inntil 2,5 meter når anlegget plasseres på eksisterende mast eller på tak, og den totale høyden på antenne med fot ikke overstiger 4,0 meter. Panelantenne til mobilnett plassert på vegg kan ha en høyde på inntil 2,0 meter
 • Mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 2,0 m, eller forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m. Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei
 • Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk. På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 m fra opprinnelig terrengnivå. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 2,0 m. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei
 • Graving for kabler
 • Lokal drenering og reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd
 • Intern veg på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep. Unntaket omfatter også anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på landbrukseiendom

Du finner en full opplisting av type tiltak som ikke krever søknad og tillatelse i plan- og bygningsloven med forskrift (se lenker i feltet Regelverk under). Det er ikke noe formelt krav om nabovarsel, men det kan ofte være en fordel at du snakker med naboer som kan tenkes å bli berørt av tiltaket

Kommunen kan òg unnta andre mindre arbeider fra søknadsplikt. Kontakt kommunen for å få informasjon om dette.

Det er en forutsetning at byggetiltakene ikke er i strid med krav i lov, forskrift og kommune- og reguleringsplan. Vær spesielt oppmerksom på at tillatt utnyttelsesgrad og regelen om minst fire meters avstand til nabogrensen ikke overskrides.

 

​​Kriterier

Tiltaket må ikke føre til fare eller ulempe for omgivelsene. Det skal ikke være i strid med plan- og bygningsloven, kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Er du i tvil om byggetiltaket oppfyller vilkårene, så kontakt kommunen for nærmere informasjon. Husk at du er selv ansvarlig for at byggetiltaket ikke skjer i strid med de reglene som er nevnt. Ønsker du dispensasjon fra gjeldende bestemmelser, må du uansett sende en søknad.

Sist oppdatert: 27.05.2015 15:38:17
Kontakt oss
Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Dele innhold
Du er her: Engerdal > Tjenester > Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse