Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Nasjonalparkkomm​une
Stikkord A-Å    |   RSS  |  Facebook  | Turistinfo​​​​
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Sommerhilsen fra ordfører Lars Erik Hyllvang

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 07.07.2017 10:17:56 | Emneord (los) forsiden, Politikk
Ordføreren på fjelltur med sekk

​Lars Erik Hyllvang

​Ordfører Lars Erik Hyllvang går ut i i ferie fra helgen og varaordfører Tor Erik Skramstad vikarierer.  Her er en sommerhilsen fra Lars Erik

KJÆRE SAMBYGDING!


Om å jobbe sammen, være et raust fellesskap, løfte hverandre:

Samfunnsdelen av kommuneplanen, som det jobbes med nå, skal vise viktige prioriteringer og satsninger for å gjøre Engerdal til en kommune med stabil bosetting og med en positiv utvikling de neste åra. En av de tingene som er poengtert i arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen handler ikke om penger eller om hvem som skal gjennomføre tiltak og aktiviteter og hvor, men rett og slett om hvordan vi er som innbyggere. Hvordan oppfører vi oss og hvordan blir vi oppfattet av andre? Det handler om å være raus, åpen og imøtekommende.

En ungdom som flytter fra Engerdal uten å noen gang ha følt seg hjemme der, vil trolig aldri flytte tilbake, uavhengig av hvor attraktive og spennende jobber personen blir tilbudt. Tilsvarende vil en ungdom som flytter ut med gode minner og positive erfaringer som oftest være positiv til å en dag vende tilbake til hjembygda si. Skal Engerdal gjøre seg attraktiv for hjemflytting, må derfor jobben gjøres lenge før ungdommen flytter ut. Derfor trur jeg det viktigste for at ungdom en dag skal flytte tilbake er at de flytter fra bygda med gode minner, når de skal ut å studere. Derfor er en god oppvekst i Engerdal viktig, vi gjør mye bra, men det er viktig å holde fokuset på dette i alt vi gjør.

Stedlig suksess ser ut til å handle mye om stedlig kultur. Utviklingskulturen i en god bo-kommune preges av lite jantelov, det er lov å prøve og feile. Det er kort vei mellom ideer og beslutninger, og disse korte avstandene utnyttes. Noen kommuner omtaler dette som smådriftsfordeler, dvs. alle kjenner alle – og dette utnyttes positivt til å skape sammen.

Flere kommuner har rettet innsatsen mot å legge best mulig til rette for at folk skal bli boende. At noen flytter videre er naturlig. Men det kan være mye å hente på at folk blir boende lengre. Da gjelder det at Engerdal er en kommune der folk kjenner seg hjemme og har lyst til å bli boende. Kommunen må rett og slett være god å bo i.

I en periode vil innflyttere vurdere om de skal bli boende her eller om de skal flytte videre – ut av Engerdal. Kommuner som jobber godt med stedstilhørighet, samarbeider med de frivillige organisasjonene og næringslivet. UNICEF har hatt en satsning flere plasser i landet, «Den Ene». Motivasjonen er at: «Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt.» Summen av mange som er «Den Ene» i sin hverdag utgjør en stor forskjell!

Distriktssenteret har laget 10 huskeregler for at folk skal flytte til en plass og fortsette å bli der. Her synliggjøres det felles ansvaret både kommunen og hver innbygger har. Jeg har omskrevet dem litt, for de gjelder like godt for oss alle sammen.
1. Få folk til å kjenne at de blir satt pris på. Det styrker følelsen av å høre til på stedet.
2. Legg til rette for opplevelser i natur og friluft. Det skaper sterkere tilknytning til stedet.
3. Kommunen og lokalsamfunnet må se og bli kjent med hverandre.
4. Kommunen må bedre de svake sidene og vise fram de sterke sidene.
5. Se på hverandre som en ressurs – i bred forstand.
6. Involver og engasjer andre i frivillig arbeid.
7. Vis tydelig at du virkelig ønsker at hver og en skal bli i kommunen.
8. Se på hverandre som en mulig ressurs – både i lokalsamfunnet og i arbeidslivet. Ser du på enkelte som «annenrangs», som bare skal hjelpes og som ikke vil være til nytte? Da må du jobbe med din egen holdning. Som engerdøl skal du bidra til vekst og utvikling.
9. Jobb for å gi tilflyttere en god velkomst – følg de opp over tid og lytt til uttrykte ønsker og behov.
10. Åpne opp for språkpraksis og arbeidspraksis. Start arbeidet så raskt som mulig.
Nå står vi foran ei tid med mange arrangementer og festivaler. Å være vertskap for festivaler, gjør folk mer stolte over hjemstedet.. Det skaper patriotisme, stedstilhørighet og fremmer dugnadsinnsatsen. Festivaler er viktige møteplasser for folk i bygda, for utflytta og for deltakere – både for de som nyter og de som yter. Det å kunne møtes ute - på kafeer, bibliotek og andre møteplasser - er av mange trukket fram som et svært viktig element for trivsel og stedstilhørighet. Det er viktig å huske på og å forstå at alle arrangementer er for alle, uansett hvor i kommunen vi bor. Sømådalsopplevelser arrangeres ikke bare for sømådøler, Femundfestivalen ikke bare for elgåinger, Engerdalsdagene ikke bare for engerdøler. Det er åpne arrangementer som er ment å gi oss alle gode opplevelser
Siste nytt fra kommunestyret:
Kommunestyret gjennomførte sitt siste møte før sommerferien den
15. juni. Det var spesielt spennende at møtet i sin helhet ble overført direkte på internett. Det var mange som fulgte med på nettet. Alle kommunestyremøter vil bli sendt direkte framover, og det er mulig i etterkant å gå inn på kommunens hjemmeside og se opptakene. På den måten håper vi at flere vil følge med i lokalpolitikken, at det skaper engasjement og diskusjon. I tillegg er det ofte informasjon og orienteringer som det er interessant å få med seg. Disse er også tilgjengelig.

I 2016 opprettet kommunestyret Jordbruksfondet og de første søknadene fra jordbrukere i kommunen ble behandlet i møtet. Det ble gitt tilskudd til grøfting og istandsetting av dyrket mark, veksthus for urter, og etablering av lokaler for produksjon og salg av lokalmat. Spennende prosjekter og en god start for fondet.

Noe som alle grender har vært opptatt av er tilgang til boliger i grendene sine. Kommunestyret vedtok å igangsette prosjektering og bygging av nye kommunale tomannsboliger i Heggeriset, Elgå og Sømådalen, én i hver grend. Byggingen skal være ferdig i løpet av 2018.

Utredningskomiteen la fram to saker til kommunestyret. Ungdomshus – innhold og lokaler var den ene. Kommunestyret vedtok å sende saken tilbake, slik at blant annet innhold og åpningstider blir utredet grundigere. Den andre saken gikk på grønne valg. Kommunestyret tildelte FIAS enerett på næringsavfall og rådmannen fikk i oppdrag å utarbeide en plan for kommunal kildesortering og håndtering av kommunalt næringsavfall.

Årsmelding og regnskap for Engerdal kommune og Engerdal kommuneskoger KF ble behandlet. Engerdal kommunes økonomikontroll er god, men det er også tjenestetilbudet. Kommunen leverer gode tjenester. Årsmeldingen peker også på utfordringer blant annet innenfor NAV/barnevernet, pleie- og omsorg og oppvekst. Statistikken viser at det er barnefattigdom i Engerdal og kommunestyret vedtok at rådmannen ser nærmere på hva som ligger i tallene og foreslå tiltak.Engerdal kommuneskoger KF har også hatt et godt år i 2016 og leverer et solid overskudd etter eieruttak på nærmere 1 million kroner som eier er svært fornøyd med. Både mer utleie av mannskap, økning i salg av tomter og engangsutbetaling som følge av salg av fallrettigheter er årsaken. Kommunestyret vedtok å fordele overskuddet til styrking av EKKFs egenkapital med 271.000 kr og 700.000 kr til kommunens generelle disposisjonsfond.

Kommunestyret vedtok å slå sammen enhetene Pleie og Omsorg med Helse fra 1. januar, 2018. Den nye enheten skal hete «Helse og Velferd».

Bruk ferien til å samle opplevelser og gode minner! Plukk gjerne med deg Sommerkalenderen til Destinasjon Femund Engerdal, når du er innom turistkontoret, overnattingssteder, bedrifter, butikker eller bensinstasjoner. Da har du oversikten over det som skjer i kommunen vår framover. Og så håper jeg dere alle setter pris på «Femund Engerdal Magasin» (tidligere «Hyttemagasinet») som i år har kommet til alle husstander i Engerdal. Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer!

Lars Erik Hyllvang
Ordfører

Sist oppdatert: 07.07.2017 10:31:58
Dele innhold