Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Nasjonalparkkomm​une
Stikkord A-Å    |   RSS  |  Facebook  | Turistinfo​​​​
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Skole, barnehage og flyktninger på dagsorden i kommunestyret

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 24.09.2016 10:33:16 | Emneord (los) forsiden, Politikk
brnehagebarn

​Drevsjø barnehage på tur til Moavollen

Kommunestyret behandlet flere saker med betydning for oppvekstsektoren i sitt møte den 22.9.16. Det ble også vedtatt å bosette flyktninger i 2016 og 2017.

Det skal jobbes for å opprette kommunal barnehage i Sømådalen. Engerdal kommunestyre vedtok den 22.9 følgende:  Det opprettes et barnehagetilbud i Sømådal med forventet oppstart 1.1.17, og senest 1.8.17, under

forutsetning av at det blir gitt skjønnsmidler tilnærmet 2016 nivå. Dersom barnehagetilbudet ikke lar seg realisere innen 1.1.17, etableres en midlertidig skyssordning vedbehov. I tillegg skal det utredes behovet for skyssordning for barnehagebarn med uforholdsmessig lang vei.

 

Tilstandsrapporten for oppvekstsektoren ble også debattert og det ble gjort følgende vedtak: Vedtak i Kommunestyret-22.09.2016 :

 1. Tilstandsrapporten for oppvekstsektoren i Engerdal 2016 tas til etterretning.
 2. Skole- og barnehageeier har følgende kommentarer:
 1. Skole- og barnehageeier ser det gode arbeidet som gjennomføres på virksomhetene og ønsker å kommunisere dette.
 1. Skole- og barnehageeier ønsker å presisere viktigheten av utviklingsarbeidet som pågår både i barnehage og skole. Prosjekter som for eksempel: «Lek gir læring», «Ungdomstrinn i utvikling», «Læringsmiljø» og «Kultur for læring» gir positive effekter for læringsutbyttet og læringsmiljøet. Arbeidet som gjøres, knytter verdifull ekstern kompetanse til kommunen og skaper tiltak som vil øke kvaliteten enda mer innen barnehage og skole.
 2. Skole- og barnehageeier merker seg andelen ufaglærte, og at kompetansekravene i grunnskolen er endret. Det er viktig at det blir avsatt ressurser til nødvendig videreutdanning for å oppfylle nasjonale kompetansekrav.
 3. Skole- og barnehageeier noterer seg den relativt store økningen i spesialundervisning. Det er viktig at satsningen på tilpasset opplæring holdes oppe og at stillingen som spesialpedagogisk rådgiver fylles.
 4. Det er viktig at elever i videregående opplæring og ungdom utenfor arbeid, følges opp. Lærlingeplasser tilbys i den utstrekning det er mulig for kommunen alene eller i samarbeid med andre kommuner eller bedrifter.
 5. Skole- og barnehageeier merker seg at det er utfordringer knyttet til antall språk- og arbeidspraksisplasser for bosatte flyktninger i kommunen. Skoleeier forventer at de kommunale virksomhetene og enhetene gjør intensjonsavtaler som sikrer tilgang til praksisplasser innenfor kommunens egne tjenester.
 6. Skole- og barnehageeier ønsker at følgende utredes: Opplæringsuker på Fjellheimen av grunnskoleelever og flyktninger, samordning av musikklærerkompetanse i grunnskolen og kulturskolen for å sikre rekruttering av kompetanse og fådelte klasser ved EBUS.
 7. Skole- og barnehageeier merker seg kommentarene i rapportene rundt investerings- og vedlikeholdstiltak. Dette hører budsjett og økonomiplanarbeidet til.
 8. Skole- og barnehageeiere ønsker at SFO-ordningen evalueres, og at rådmannen gjør en ny vurdering av dette tilbudet.

   

  I egen sak fikk Ebus  økt årets budsjett med kr. 271 000 for tilsetting av 2 assistenter med stillingsstørrelse inntil 133,5 %.

   

  Kommunestyret vedtok også å delta i satsningen til Fylkesmannen i Hedmark «Kultur for Læring»

   

  I 2016 og 2017 skal det bosettes flyktninger etter anmodning fra IMDI. Flere grender skal vurderes for bosetting. Kommunestyret gjorde følgende vedtak:

   
 1. Engerdal kommune bosetter 10 flyktninger i 2016 og deretter 8 til i andre halvår 2017.

   
 2. Flere grender vurderes for bosetting når flyktninger skal bosettes.

   

  I tillegg fikk kommunestyret seg forelagt et notat fra rådmannen der det redegjøres for tilskudd og forpliktelser ved bosetting av flyktninger, som ble enstemmig tatt til etteretning.

   

   
Sist oppdatert: 24.09.2016 10:39:00
Dele innhold