Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Nasjonalparkkomm​une
Stikkord A-Å    |   RSS  |  Facebook  | Turistinfo​​​​
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Årsbudsjettet 2016 og økonomiplan 2016-19 er vedtatt

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 16.12.2015 14:53:12 | Emneord (los) forsiden, Politikk, husk
På%20høyfjellet

Av et totalbudsjett på 172 millioner vedtok kommunestyrets flertall å flytte på ca. 1 million kroner i forhold til rådmannens forslag. Det viser at det er enighet om de store linjene i engerdalspolitikken.​

Videreføring av dagens tjenestetilbud:

Budsjett 2016 er altså en videreføring av dagens drift.

Den største endringen for 2016 er opprettelsen av en 100 % fast stilling som ergoterapeut fra 01.05.2016.

Samlingslista fikk også hele kommunestyret med på frikjøp av hovedtillitsvalgt Fagforbundet i 30 %.

Tilskudd til drift av øyeblikkelig hjelp akuttplasser var ikke tatt inn i rådmannens forslag. Politikerne fikk dermed en utfordring i å finne inndekning for 400.000 kr. Samlingslista foreslo å øke utbyttet fra Engerdal Energi Holding AS med 400.000 kr, mens Arbeiderpartiet ville ta dette fra redusert avsetning til disposisjonsfondet. Samlingslistas forslag fikk flertall med 9 (Sl og H) mot Aps seks stemmer.

 

I rådmannens forslag er det foretatt en styrkning av driftsbudsjettene for Oppvekst og PLO på grunn av økt behov for spesialundervisning innen oppvekst og økt behov til ressurskrevende brukere innen PLO. For PLO utgjør dette 14 årsverk. Samtidig er refusjon for de samme tiltakene økt betydelig.

Det er lagt inn en liten økning av de kommunale avgiftene innen VAR-Området på 4 %.

Byggesaksgebyrer er økt med 10 %. Utover dette er det ikke foreslått økninger utover forventet prisvekst på de ulike områdene.

 

Antall formannskapsmøter reduserer fra 20 til 15. med en beregnet mindreutgift på kr 50.000,- (Samlingslistas forslag: Enstemmig vedtatt)

 

Støtten til lag og foreninger økes med kr 60.000. Beløpet på kr 60.000 avsettes til lag og foreninger som søker om aktiviteter og tiltak i forbindelse med gjennomføringen av NM Sykkel Maraton 2016. (Samlingslistas forslag vedtatt med 9 mot seks stemmer)

 

Støtten til arrangementer økes med kr 50.000. Det er i 2016 arrangementer som gjør en økning nødvendig. Blant annet arrangerer Femundrittet/Engedal Sykkelklubb NM Sykkel Maraton 2016, og det er 50 år siden VM på ski i 1966.( Samlingslistas forslag vedtatt med 9 mot seks stemmer som stemte for Aps forslag om øke potten med 110.000 kr).

 

For å arrangere «Engerdalssamlinger» i og utenfor kommunen avsettes det kr 50.000 til formålet. (Samlingslistas forslag: Enstemmig vedtatt)

 

Engerdal Arbeiderparti foreslo å opprette en 50 % stilling som helsesekretær finansiert av midler fra UDI og viste til uttalelse fra eldrerådet og rådmannens oversikt over mulige tiltak. Dette fikk ikke flertall. Kommunestyrets flertall viste til at rådmannen nå vurderer enhet for helse samlet for å legge fram en sak senere og at finansieringen i Ap sitt forslag var usikkert.

Avsetning til disposisjonsfond (økonomisk buffer): Samlingslistas forslag, som fikk flertall, medførte reduksjon av avsetninger til disposisjonsfond med 165.000 kr. Arbeiderpartiets forslag ville medført en reduksjon av avsetninger til disposisjonsfond med 400.000 kr. Høyres forslag ville økt avsetningen til disposisjonsfondet. Høyre foreslo nemlig å øke inntektene ytterligere ved å øke utbyttet fra Engerdal kommuneskoger til 700.000 kr. Arbeiderpartiet ville ha utbyttet til 400.000 kr og Samlingslista 490.000 kr. Samlingslistas forlag ble vedtatt og 1.935.000 kr ble dermed avsatt til disposisjonsfond.

Kommunestyret vedtok følgende verbalpunkter:

V1. For å gjøre det enklere for ungdom å planlegge utdanningen sin etablereres det en stillingsbank hvor jobber som vil bli ledige blir lagt inn, på den måten kan vi se hvilke jobber som blir ledige og hvilken type utdanning som vil bli etterspurt fram i tid. Stillingsbanken skal også inkludere behovet i det private næringslivet og oversikt over ledige sommerjobber. (Forslag fra Samlingslista: Enstemmig vedtatt).

V2. Utredningskomiteen får i oppdrag å vurdere direkteoverføring av kommunestyremøter på nytt. (Forslag fra Samlingslista som ble vedtatt med 9 mot seks stemmer, som ble avgitt for Arbeiderpartiets forslag: Rådmannen legger fram en sak om direkteoverføring av kommunestyrets møter innen 01.03.2015.)

V3. Utredningskomiteen får i oppdrag å utrede retningslinjer slik at hyttefolk kan få disponere hytta si om bolig, med utgangspunkt i Trysil kommune sin vedtatte ordning. (Samlingslistas forslag: Enstemmig vedtatt)

V4. Det er viktig å legge til rette for at næringsliv og innbyggere kan ta grønne valg, bl.a. gjennom rimeligere avgifter på gjenvinning og god informasjon. Det er også viktig å engasjere barnehagene og skolene i Engerdal for å utvikle barnas miljøbevissthet. Utredningskomiteen får derfor i oppdrag å foreslå tiltak som imøtekommer dette. (Samlingslistas forslag: Enstemmig vedtatt)

V5. Engerdal kommune vurderer muligheten for et samarbeid med organisasjonen MOT. Et eventuelt samarbeid legges fram som egen sak til politisk behandling innen 01.05.2016. (Arbeiderpartiets forslag: Enstemmig vedtatt).

V6. For å ivareta de som har behov for tilrettelagte arbeidsplasser og arbeidsutprøving får rådmannen i oppdrag å avklare med Tepas mulighetene for å reetablere virksomhet i Engerdal. (Arbeiderpartiets forslag: Enstemmig vedtatt).

V7. Rådmannen anmodes om å prioritere tiltak for å få egne ansatte til å videreutdanne seg innen kreftsykepleie. (Arbeiderpartiets forslag: Enstemmig vedtatt).

V8. Utredningskomiteen får i oppdrag å utrede en prøveordning for 2016 med sommerjobbgaranti for ungdom i alderen 15 til 17 år bosatt i Engerdal kommune. Utredningen skal omfatte retningslinjer for ordningen og forslag til finansiering. Frist 01.04.2016. (Arbeiderpartiets forslag: Enstemmig vedtatt).

V9. Utredningskomiteen får i oppdrag å utrede oppussing av kjellerlokalene ved ungdomshuset/biblioteket slik at disse om mulig kan brukes til aktivitetsrom. Videre utredes muligheten for å utvide åpningstiden for ungdomshuset samt muligheten for mer variert aktivitetstilbud. Ungdomsrådet og biblioteket involveres i utredningsprosessen. (Arbeiderpartiets forslag: Enstemmig vedtatt).

V10. Utredningskomiteen får i oppdrag å lage en tiltaksplan for jordbruket i Engerdal. Dette gjøres i tett dialog med landbrukskontoret og jordbruksnæringen i kommunen. Målsettingen med planen må være: Hvordan vi skal motiver flere gårdbrukere til å ta de tomme fjøsene i bruk igjen.  (Arbeiderpartiets forslag: Enstemmig vedtatt).

Det var tre verbalforslag som ikke fikk flertall:

Ap foreslo følgende:

1. For å ivareta likebehandling av søkere til næringstilskudd bekjentgjør kommunen hvilket formannskapsmøte som behandler første søknadsrunde for tilskudd fra Femundfond og Næringsfond, og hvor lang behandlingstid kommunen har for å komme med på denne runden. Dette ble nedstemt med 9 mot 6 stemmer.

2. Som en følge av utbygging av ambulansestasjon samt planlagt utvidelse av asylsøkermottaket utredes det bygging av gangveg gjennom sentrum av Drevsjø (strekningen fra Gløtvold Handel langs Hyttveien til asylsøkermottaket). Saken legges fram til politisk behandling innen 01.08.2016. Dette ble nedstemt med 9 mot 6 stemmer.

Engerdal Høyre v/Svein Ekeland fremmet flg. forslag til nytt verbalpunkt:  Utrede salg av Engerdal Kommuneskoger KF. Dette ble nedstemt med 14 mot 1 stemme.

Forutsetninger og viktige momenter i økonomiplanperioden 2016-2019

Både drifts- og investeringsbudsjettene de enkelte år i planperioden har tatt utgangspunkt i vedtatt budsjett 2015 med de endringer som er lagt inn for 2016. Hele planen bygges på en framskrivning av forslag til budsjett 2016. Videre er kjente endringer innarbeidet i planen.

Viktige momenter

Anslag på rammetilskudd og skatteinntekter er basert på tallene fra statsbudsjettet for 2016 som er lagt fram i oktober 2015.

I økonomiplanen for 2016-2019 er det tatt høyde for en nedgang i befolkningstall med 1,2 % pr år og budsjettåret 2016 tar utgangspunkt i et innbyggertall på 1327.

Det er lagt opp til investeringer på til sammen kr 57,9 mill i økonomiplanperioden som lånefinansieres. Største investeringene er ny ambulansestasjon og rehabilitering av vann og avløpsnettet.

Det er budsjettert med et fast rentenivå på 2 % i hele økonomiplanperioden. Kommunens  samlede gjeld øker i økonomiplanperioden. Økningen i rente- og avdragsutgifter binder opp frie inntekter og kommunens økonomi blir direkte påvirket hvis renten stiger.

Det er avsatt følgende til disposisjonsfond i økonomiplanperioden for å bygge opp en forsvarlig buffer:

 

 

Generelt disposisjonsfond:

2016: 2,1 mill kr

2017: 1,9 mill kr

2018: 1,1 mill kr

2019: 0 kr

Fond for premieavvik pensjon:

2016: 4,2 mill kr

2017: 1,3 mill kr

2018: 3,6 mill kr

2019: 1,3 mill kr

Det er tilsvarende lagt inn bruk av fond for premieavvik pensjon for å dekke amortisering av foregående års premieavvik. Ved å foreta denne disponeringen unngår en de store svingningene pensjonspremieavviket har forårsaket fra år til år i tidligere års driftsbudsjetter.

Økonomiplanen er satt opp i faste priser, slik at prisjustering av andre utgifter forutsettes dekket gjennom økt rammetilskudd. Lønn og rammetilskudd er oppjustert til 2016-tall. Alle andre tall er satt opp i 2015- kroner og det er ikke tatt inn andre forutsetninger enn det som er nevnt i plandokumentet.

Økonomiplanen slik den nå legges fram går i balanse med en avsetning til disposisjonsfond for alle årene med unntak av 2019.

I henhold til sunn kommuneøkonomi bør kommunen ha et netto driftsresultat på 2 % av driftsinntektene. For Engerdal kommune bør da netto driftsresultat være på kr 3,4 mill i planperioden. I rådmannens forslag til økonomiplan varierer driftsresultatet avhengig av variasjoner i pensjonspremieavviket:

2016: 3,7 mill kr

2017: -2,8 mill kr

2018: 1,5 mill kr

2019: -3,9 mill kr

Når en ser bort ifra variasjoner i pensjonspremieavviket ligger netto driftsresultat snitt i perioden rundt kr 0,- og burde derfor vært styrket med ca kr 3 mill pr år.

Det er mange usikkerhetsmomenter i rådmannens forslag til økonomiplan. Dette gjelder rentenivå, befolkningsutvikling, pensjonspremieavvik, lønnsøkninger, skjønnstilskudd, den varslede endringen i inntektssystemet m.m. Økonomiplanen viser at det er behov for å redusere utgiftene eller øke inntektene for framover for å drive iht. prinsippet om sunn kommuneøkonomi med et netto driftsresultat på 2%.

Følgende investeringer ble vedtatt for 2016:

2016: IKT – investeringer 2,378 mill.kr., ny telefoniløsning 184 tusen kr., Utskifting tjenestebiler 570 tusen kr., Maskiner og utstyr PLO 186 tusen kr., Engerdal i Sentrum 1,7 mill. kr., ny heis Fjellheimen 615 tusen kr., Utbedring kommunale bygg 0,5 mill. kr., Ventilasjonsanlegg biblioteket 1,250  mill. kr., Ambulansestasjon Drevsjø 6 mill.kr., gatelys utskifting 1, 250 mill. kr., rehabilitering Engerdal helsesenter 1,8 mill. kr., maskiner og utstyr uteseksjonen 375 tusen kr., nødstrøm/varme Enger 0,5 mill. kr., rehabilitering av garderober i kjeller på sykehjemmet 1,250 millioner kr. , ledningsnett vann og avløp i Engerdal Sentrum 7 mill. kr.

 

Hele budsjett- og økonomiplanvedtaket ble altså slik:

1.Rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 vedtas med netto utgift pr enhet (budsjettskjema 1B) med følgende endringer:

1. For Oppvekst reduseres utgiftene med kr 0,295 mill pga feilbudsjettert engasjement.

2. Avsetning til generelt disposisjonsfond reduseres med kr 165.000 til kr 1.935.000,-

3. Det budsjetteres med utbytte fra Engerdal kommuneskoger KF på kr 490.000,-

4. Engerdal kommunes egenandel av drift akuttplasser for øyeblikkelig hjelp tas inn i budsjettet med 400.000 kr.

5.Antall formannskapsmøter reduserer fra 20 til 15. med en beregnet mindreutgift på kr 50.000,-

6.Utbytte fra Engerdal Energi Holding A/S økes med kr 400.000.

7.Støtten til lag og foreninger økes med kr 60.000. Beløpet på kr 60.000 avsettes til lag og foreninger som søker om aktiviteter og tiltak i forbindelse med gjennomføringen av NM Sykkel Maraton 2016.

8.Støtten til arrangementer økes med kr 50.000. Det er i 2016 arrangementer som gjør en økning nødvendig. Blant annet arrangerer Femundrittet/Engedal Sykkelklubb NM Sykkel Maraton 2016, og det er 50 år siden VM på ski i 1966.

9.Det opprettes 100 % stilling som ergoterapeut fra 01.05.2016 med en beregnet kostnad på kr 211.000.

10.Frikjøp hovedtillitsvalgt Fagforbundet tas inn i budsjettet med kr 169.000.

11.For å arrangere «Engerdalssamlinger» i og utenfor kommunen avsettes det kr 50.000 til formålet.

Verbalpunkter for budsjettet 2016:

V1. For å gjøre det enklere for ungdom å planlegge utdanningen sin etablereres det en stillingsbank hvor jobber som vil bli ledige blir lagt inn, på den måten kan vi se hvilke jobber som blir ledige og hvilken type utdanning som vil bli etterspurt fram i tid. Stillingsbanken skal også inkludere behovet i det private næringslivet og oversikt over ledige sommerjobber.

V2. Utredningskomiteen får i oppdrag å vurdere direkteoverføring av kommunestyremøter på nytt.

V3. Utredningskomiteen får i oppdrag å utrede retningslinjer slik at hyttefolk kan få disponere hytta si om bolig, med utgangspunkt i Trysil kommune sin vedtatte ordning.

V4. Det er viktig å legge til rette for at næringsliv og innbyggere kan ta grønne valg, bl.a. gjennom rimeligere avgifter på gjenvinning og god informasjon. Det er også viktig å engasjere barnehagene og skolene i Engerdal for å utvikle barnas miljøbevissthet. Utredningskomiteen får derfor i oppdrag å foreslå tiltak som imøtekommer dette.

V5. Engerdal kommune vurderer muligheten for et samarbeid med organisasjonen MOT. Et eventuelt samarbeid legges fram som egen sak til politisk behandling innen 01.05.2016.

V6. For å ivareta de som har behov for tilrettelagte arbeidsplasser og arbeidsutprøving får rådmannen i oppdrag å avklare med Tepas mulighetene for å reetablere virksomhet i Engerdal.

V7. Rådmannen anmodes om å prioritere tiltak for å få egne ansatte til å videreutdanne seg innen kreftsykepleie.

V8. Utredningskomiteen får i oppdrag å utrede en prøveordning for 2016 med

sommerjobbgaranti for ungdom i alderen 15 til 17 år bosatt i Engerdal kommune. Utredningen skal omfatte retningslinjer for ordningen og forslag til finansiering. Frist 01.04.2016.

V9. Utredningskomiteen får i oppdrag å utrede oppussing av kjellerlokalene ved ungdomshuset/biblioteket slik at disse om mulig kan brukes til aktivitetsrom. Videre utredes muligheten for å utvide åpningstiden for ungdomshuset samt muligheten for mer variert aktivitetstilbud. Ungdomsrådet og biblioteket involveres i utredningsprosessen.

V10. Utredningskomiteen får i oppdrag å lage en tiltaksplan for jordbruket i Engerdal. Dette gjøres i tett dialog med landbrukskontoret og jordbruksnæringen i kommunen.

Målsettingen med planen må være: Hvordan vi skal motiver flere gårdbrukere til å ta de tomme fjøsene i bruk igjen.

2.Økonomiplan for økonomiplanperioden 2016-2019 med forslag til drifts- og investeringsrammer vedtas. Saldering av økonomiplan foretas ved bruk av generelt disposisjonsfond.

3.Kommunale avgifter og betalingssatser for 2016 vedtas i henhold til gebyrregulativet, jfr. vedlegg.

4.Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt til å ta opp lån med inntil kr 23,7 mill med 30 års løpetid i samsvar med Rådmannens forslag til investerings- og finansieringsplan for 2016. Rådmannen gis videre fullmakt til å avtale lånetidspunkt og lånevilkår, samt til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.

 

 

5.Eiendomsskattevedtak 2016

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen. Følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2016:

Den generelle satsen for de skattepliktige eiendommer settes til 7 ‰

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 12 a) settes skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer til 2 ‰.

Eiendomsskatten skal betales i tre terminer i skatteåret (april, juli og oktober).

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

For skatteåret 2016 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, som er ført opp på eiendomsskattekontorets liste pr 16.11.2015 med forslag til unntak i medhold av eiendomsskattelovens. § 7a):

AdresseGnrBnrFnrEier
Engerdalsveien 16411545 Engerdal Idrettslag
Femundveien 3638164138Elgå Idrettslag

Fotballbane

med løpebaner

1651148
Drevsjø Stedsgruppe
Hylleråsvegen 10501121Engeren Skytterlag
Høybergveien 2920161152Klara Skytterlag
Skytterbane Brennodden165120Fjell Skytterlag

Eiendommer tilhørende andre organisasjoner/stiftelser vil bli vurdert for fritak av kommunestyret på grunnlag av søknad.

Sist oppdatert: 10.03.2016 13:27:48
Dele innhold